Індустріальне суспільство це: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Індустріальне суспільство та його економічні теорії. Реферат – Освіта.UA

Науково-технічна революція справила великий вплив на всю систему сучасної політичної економії. Своєрідно відобразив її інституціоналізм, породивши новий, так званий соціальний напрям інституціоналізму. Його адепти, використовуючи принцип технологічного детермінізму, почали розробляти різні типи індустріальних концепцій трансформації капіталізму

Основи індустріальної концепції було закладено ще у працях Веблена. У 40-60-х p. вона знов набула актуальності у зв’язку з розгортанням НТР. Родоначальником концепції «індустріального суспільства» вважають американського економіста П. Дракера, який у 40-х p. опублікував кілька праць, присвячених цій проблемі: «Майбутнє індустріальної людини» (1942), «Ідея корпорації» (1946), «Великий бізнес» (1947), «Нове суспільство. Анатомія індустріального ладу» (1949).

Становлення «індустріальної системи» він відносить до XX ст. Її основу створюють великі підприємства й корпорації, що здійснюють масове виробництво. «Індустріальна система» знаменує перехід до «індустріального суспільства». Центральним інститутом «індустріального суспільства» є велике спеціалізоване підприємство. Дракер визначає два різновиди «індустріального суспільства»: капіталістичне й соціалістичне. Капіталістичне «індустріальне суспільство» Дракер називав «вільним», а соціалістичне — «рабським».

У 60-х p. теорію «індустріального суспільства» розвинули американський соціолог і економіст Уолт Ростоу, французькі соціологи Жак Еллюль і Раймон Арон.

Ростоу опублікував книжку «Стадії економічного зростання. He-комуністичний маніфест» (1960), який виклав власну концепцію суспільного розвитку, як альтернативу марксистській формаційній теорії.

Він виділяє п’ять стадій економічного зростання:

 • традиційне суспільство,
 • підготовка передумов для піднесення,
 • піднесення,
 • рух до зрілості,
 • ера високого масового споживання.

«Традиційне суспільство» характеризується примітивною ручною технікою, ручною працею, переважанням сільського господарства. Перша стадія хронологічно охоплює всю історію людства до XVII ст.

Друга стадія зростання — це суспільство в перехідному стані. На цій стадії створюються передумови для піднесення. Визначальною рисою стадії є утворення централізованих національних держав. В економіці з’являються «нові типи підприємливих людей… які бажають мобілізувати заощадження й узяти на себе ризик, прагнучи прибутку або модернізації» 2. На другій стадії виникають банки, зростають інвестиції, пожвавлюється зовнішня та внутрішня торгівля.

Третя стадія, стадія піднесення, визначається тим, що сили економічного прогресу починають домінувати в суспільстві. Відбувається розвиток в інтересах усього суспільства. Цю стадію різні країни пройшли в історично різні відрізки часу. В Англії — це (приблизно) два останні десятиріччя XVIII ст. , у Франції і США — кілька десятиріч перед 1860 p.

     

Четверта стадія характеризується постійним прогресом, удосконаленням техніки, поширенням нової технології на всю сферу господарської діяльності, більш швидким зростанням випуску продукції порівняно зі зростанням кількості населення. Саме цю стадію Ростоу називає «індустріальним суспільством».

Найхарактернішою рисою п’ятої стадії економічного зростання є випуск товарів тривалого користування. На цій стадії змінюються пріоритети суспільства. На перший план виходить не виробництво, а «споживання і благоденство в самому широкому розумінні» 3.

П’ятою стадією Ростоу не завершує періодизацію суспільного розвитку. Майбутнє суспільство він зв’язує зі стадією «за споживанням», якої ніби вже досягнуто у США. Для неї характерним є переважання сімейних та інтелектуальних цінностей над споживанням. Ростоу вважає, що високе масове споживання стане загальним і закликає людство прискорити цей процес.

Раймон Арон — французький соціолог. Свою концепцію індустріального суспільства він виклав у таких творах: «18 лекцій про індустріальне суспільство» (1962) та «Три нариси про індустріальну епоху» (1966).

Індустріальне суспільство він визначає як таке, у котрому найбільш поширеною формою виробництва є велика промисловість. Такому суспільству притаманні повне відокремлення від сім’ї, технологічний поділ праці, нагромадження капіталу, концентрація робітників. Отже, визначення індустріального суспільства в Арона є досить розпливчатим, поверховим. Він також виділяє два типи індустріального суспільства: капіталістичне й радянське. Різницю між ними він бачить у формі власності на засоби виробництва і способах регулювання економіки.

Капіталістичному типу економіки притаманна приватна власність на засоби виробництва, децентралізоване регулювання економіки, поділ суспільства на наймачів — власників засобів виробництва і найманих робітників, гонитва за прибутком як рушієм виробництва та циклічні коливання економіки.

Ці ознаки властиві суто капіталістичному типу індустріального суспільства — чистому капіталізмові. Реальний же капіталізм, на думку Арона, не можна вважати «чистим», оскільки за низкою ознак він наближається до соціалізму. З соціалізмом його зближує характер власності, використання прибутку, розподілу.

Щодо власності, то схожість Арон бачить в існуванні на Заході так званої «колективної власності», що виникла в результаті націоналізації деяких галузей промисловості після другої світової війни. Прибуток — категорія, притаманна будь-якому індустріальному суспільству, і не є особливістю тільки капіталізму. Схожість у розподілі полягає в тім, що і в плановому, і в капіталістичному суспільстві зберігається різниця індивідуальних доходів, головним джерелом якої є різна заробітна плата.

Для методології Арона, як і для Ростоу, визначальним є технологічний підхід до аналізу економічних процесів, коли рівень розвитку суспільства, його тип і соціальна структура виводяться з рівня розвитку техніки. Щоправда, сам Арон вважав такий метод недосконалим, оскільки він ігнорує різницю у формах власності і класову структуру суспільства. Проте це не заважало йому користуватися таким методом. Він навіть категорично заявляв, що характер економіки не можна визначати характером власності на засоби виробництва, як це робив К. Маркс.

Як приклад він називав Іспанію, Аргентину і США, економіку яких, на його думку, неможливо об’єднати одним поняттям — «капіталістична». У межах економіки, що базується на приватній власності на засоби виробництва і децентралізованому регулюванні, має місце, підкреслював він, безліч варіацій виробництва, продуктивності тощо, що унеможливлює об’єднування їх поняттям «капіталізм». Інакше кажучи, Арон намагається заперечити факт різного рівня економічного розвитку в межах капіталістичної системи.

Арон ставить за мету зблизити капіталістичну й соціалістичну системи, оскільки вони обидві визначаються поняттям індустріальних суспільств. Відтак він сподівається, що його критичний аналіз, спрямований проти капіталізму, такою самою мірою буде спрямований і проти іншого режиму, тобто соціалізму.

Жак Еллюль — французький соціолог, розробив концепцію «технологічного суспільства». Основою «технологічного суспільства» у нього е техніка, яка панує над суспільством і людиною. Вона розвивається за власними законами і не підвладна людині. Вона автономна і щодо економіки та політики. «Техніка, — писав Еллюль, — спричиняє й зумовлює соціальні, політичні та економічні зміни. Це — першорушій усього останнього».

У концепції Еллюля має місце не лише фетишизація, а й універсалізація техніки.

Техніка в його розумінні не обмежується машинами й технологією, а охоплює всі сфери людської діяльності:

 • економічна техніка (зв’язана з виробництвом),
 • техніка організації (включає комерційну і промислову діяльність, державу, поліцію, військову справу),
 • людська техніка (охоплює медицину, генетику, пропаганду тощо).

Надаючи техніці роль вирішального фактора економічного розвитку, Еллюль з’ясовує, як її розвиток позначається на економічному розвитку суспільства.

Саме розвиток техніки, на його думку, зумовлює перехід:

 • від індивідуального підприємництва до «економіки корпорацій»;
 • від «ліберальної» економіки до державно регульованої;
 • від ринкової до планової економіки.

Цей процес він пояснює розвитком техніки, збільшенням її вартості, зростанням інвестицій. За цих умов економічна діяльність виходить за межі індивідуальних можливостей.

Техніка, робить висновок Еллюль, передбачає централізацію, а та, у свою чергу, планування. Планування він визнає не за прерогативу соціалізму, а за необхідну умову функціонування «технологічного суспільства».

Еллюль виступає проти індикативного планування. Щоб бути реалізованим, план має поєднуватись із апаратом примусу. «… Планування, — писав він, — нерозривно зв’язане з примусом».

У тодішньому суспільстві Еллюль виділяє дві системи: «корпоративну» (капіталістичну) і «планову» (пролетарську). Обидві системи у нього споріднені, оскільки ґрунтуються на техніці, а відтак утворюють майже ідентичні суспільні структури, котрі очолює технічна еліта.

Ефективніше функціонування економіки, на думку Еллюля, забезпечує саме «планова економіка», проте майбутнє суспільства він з нею не зв’язує. Розуміючи під «плановою економікою» соціалістичну, він називає її авторитарною й антидемократичною, яка перебуває в руках держави й технічної еліти, котрі експлуатують народ. Цікаво, що в «корпоративній», тобто капіталістичній, економіці він таких вад не помічає.

Технологічний детермінізм, притаманний розглянутим концепціям, у Еллюля виявляється максимально виразно. Він підносить техніку до абсолюту, а цивілізацію сучасного суспільства пояснює тільки розвитком техніки.

Дж. Гелбрейт виступив зі своєрідним різновидом теорії «індустріального суспільства», яка підсумовувала й розвивала цей науковий напрям JBiH спробував розробити «синтетичну», як він казав, теорію, котра б охоплювала всі найважливіші закономірності сучасного капіталізму.

Цю теорію було викладено Гелбрейтом у книжці «Нове індустріальне суспільство» (1967), яка стала бестселером на американському книжковому ринку. Автора книги журнал «Форчун» назвав сучасним Кейнсом.

Ідея книжки, як писав Гелбрейт у передмові, зародилася на ґрунті попередніх наукових досліджень автора.

Гелбрейт став також відомим як автор теорії «врівноважуючої сили», яку він виклав у праці «Американський капіталізм: концепція врівноважуючої сили» (1952). Суть теорії полягає в тім, що усунення конкуренції внаслідок концентрації капіталу не призводить, проте, до утворення монополій, оскільки той самий процес породжує нейтралізуючу, «врівноважуючу силу» у вигляді великих об’єднань покупців і постачальників. Як «врівноважуючу силу» Гелбрейт розглядає різноманітні кооперативні організації, фермерські об’єднання, профспілки, різні торговельні об’єднання тощо.

Значення цієї «врівноважуючої сили» полягає не лише в тім, що вона перешкоджає утворенню монополій, а й у тім, що вона замінює конкуренцію, котра колись була регулятором ринку. Гелбрейт писав, що конкуренцію, яка панувала ще з часів А. Сміта, «фактично замінено типовим для сучасного часу ринком з невеликою кількістю продавців, яких активно приборкують не конкуренти, а другий бік ринку — сильні покупці» ‘.

Гелбрейт був упевнений, що відкрив нову силу, завдяки якій капіталізм звільняється і від панування монополій, і від руйнівної сили конкуренції, здобуваючи можливість використати велике виробництво і нейтралізувати його негативні наслідки — утворення монополій.

Гелбрейт — представник неоінституціоналізму, котрий, на думку його прихильників, відрізняється від традиційного як соціально-економічними умовами формування, так і постановкою проблеми. Саме так розуміє цю різницю американський інституціоналіст А. Гручі. «Веблен і його безпосередні послідовники, — писав Гручі, — були, по суті, представниками теорії індустріальної економіки, яка щойно народжувалась. Неоінституціоналізм — це економічна теорія індустріальної економіки, яка не тільки розвинулась, а й перетворюється тепер на суспільство масового споживання. Різниця між старим інституціоналізмом Веблена і неоінституціоналізмом Гелбрейта, Мюдраля, Колма, Лоува і Перру є, власне, різницею між 20-ми і 60-ми роками».

До цього слід, очевидно, додати, що критичний інституціоналізм Веблена замінено нині на апологетичний неоінституціоналізм. У працях неоінституціоналістів капіталізм розглядається як «суспільство достатку», «суспільство масового споживання», «суспільство загального благоденства» тощо. Саме таким зображує його і Гелбрейт. У книжці «Суспільство достатку» (1958) він робить висновок, що проблему виробництва завдяки застосуванню все складнішої і все досконалішої техніки вирішено й залишається вирішити лише проблему розподілу.

Гелбрейт критично ставиться до чинної системи розподілу і сподівається реформувати її, розширюючи суспільні послуги і збільшуючи добробут. Він пропонує вдосконалювати систему освіти й використовувати наявні ресурси для боротьби з голодом і бідністю.

У «Новому індустріальному суспільстві» Гелбрейт намагається комплексно розглянути всю економічну систему капіталізму, яку зв’язує з технічним прогресом. Технічний прогрес у нього є сутністю, що саморозвивається, породжує сама себе. Технічний прогрес і організація визначають економічну форму суспільства.

Гелбрейт виділяє дві форми капіталістичної економіки з погляду рівня техніки, масштабів виробництва і форми організації підприємств — великі корпорації і дрібне виробництво. Дрібне виробництво не відіграє значної ролі в сучасній економіці, її основу становлять великі корпорації, породжені передовою технікою. Частину економіки, репрезентовану великими корпораціями, Гелбрейт називає «індустріальною системою», котра й визначає суть «нового індустріального суспільства». «… Індустріальна система, — писав він, — це визначальна риса «нового індустріального суспільства».

Індустріальна система, за Гелбрейтом, у свою чергу, визначається високорозвиненою технікою, котра зумовлює всі інші її ознаки:

 • панування корпорацій у вирішальних сферах економіки;
 • необхідність великих капіталовкладень;
 • ускладнення умов і зростання витрат часу на виконання завдань, що постають перед виробництвом у зв’язку зі збільшенням ролі наукових досліджень і необхідності належних лабораторних випробувань;
 • підвищення вимог до кваліфікації робітників і керуючих корпораціями;
 • потреба у ліквідації ризику для великих корпорацій, котра потребує планування.

В «індустріальному суспільстві» зростає і роль держави, яка мусить узяти на себе частину витрат для забезпечення технічного прогресу і зменшення ризику підприємств від його запровадження. Тобто саме техніка визначає всю економічну структуру суспільства.

Гелбрейт виокремлює два рівні розвитку корпорацій: «підприємницьку» і «зрілу». У «підприємницькій корпорації» (20-30-ті p. XX ст.) господарем і керівником був окремий капіталіст, власник капіталу. Його основною метою була максимізація прибутку. Контроль над корпорацією зумовлювався капіталом підприємця, а не його компетентністю. Така корпорація не потребувала планування і державного втручання.

На зміну «підприємницькій корпорації» приходить «зріла корпорація». Цей перехід зумовлений технічним прогресом, його вимогами. «Зріла корпорація» — це колективна організація, тому приватна власність замінюється «суспільною капіталістичною власністю». На чолі «зрілої корпорації» стоїть не окремий підприємець, а «техноструктура», до якої переходить влада.

Що розуміє Гелбрейт під «техноструктурою»? Він визначає її, як «союз знань і кваліфікації». Це основний керівний персонал великих корпорацій, який складається із людей, що спеціалізуються на керівництві виробництвом, збутом, фінансами, корпоративним плануванням, тобто тих, хто приймає рішення. Він підкреслює, що це керуючий інтелект — мозок підприємства. Ще група людей (не тільки менеджерів), яка «охоплює всіх, хто володіє спеціальними знаннями, талантом або досвідом групового прийняття рішень» ‘. Саме цю групу людей Гелбрейт пропонує назвати «техноструктурою».

Перехід у корпораціях влади до «техноструктури» змінює й мету діяльності корпорацій. Передовсім вона відображає не особистий інтерес підприємця, а суспільний, керується не максимізацією прибутку, а суспільною метою. На перший план «техноструктура» ставить економічне зростання, яке сприяє ефективному функціонуванню корпорації, що відповідає як інтересам суспільства, так і її власним інтересам.

Ефективне функціонування корпорації забезпечує високий рівень дивідендів. Отже, має місце узгодження інтересів суспільства, корпорацій і індивідів. Але Гелбрейт неправомірно відриває прибуток акціонерів (дивіденди) від решти прибутку корпорації. Неправомірним є й визначення грошових доходів «техноструктури» як заробітної плати, що нібито не заохочує її максимізувати прибуток корпорації в цілому.

Важливою рисою «індустріальної системи» Гелбрейт називає планування, яке теж породжується розвитком науки і техніки. Велика корпорація з її складною технікою, значними капіталовкладеннями не може ефективно функціонувати за умов ринкової стихії. Ринок перестав бути надійним регулятором виробництва. Йому на зміну приходить планування корпоративної діяльності. Планування має забезпечити здійснення передбачених фірмою, корпорацією результатів і «замінити ціни й ринок, як механізм, що визначає те, яка продукція буде виготовлятись, авторитетним рішенням, котре встановлює, що буде виготовлятись і споживатись і за якими цінами».

Якщо раніше Гелбрейт сподівався нейтралізувати монополію і конкуренцію з допомогою «врівноважуючої сили», то тепер він намагається замінити конкуренцію й ринок монополією (великою корпорацією) і плануванням. Щоправда, сам Гелбрейт вважає неприпустимим ототожнення великої корпорації з монополією.

У «індустріальному суспільстві» формується, як зазначає Гелбрейт, нова класова структура. За умов «зрілої корпорації» і панування «техноструктури» нібито зникає конфлікт між багатими і бідними. Йому на зміну приходить новий конфлікт, породжений науково-технічним прогресом — між «класом освічених» і «неосвічених та малоосвічених». Вирішальною силою «індустріального суспільства» стає «клас освічених», складовою частиною якого є «техноструктура». Ця теорія Гелбрейта, на його власне визнання, мала на меті спростувати марксистське вчення про протилежність інтересів праці та капіталу.

Проте Гелбрейт не міг ігнорувати реальних суперечностей капіталізму, не міг не бачити бідності, безробіття тощо. І якщо в другому виданні «Суспільства достатку» (1969) він називає бідність «пережитком», «залишковим явищем», то в книжці «Нове індустріальне суспільство» він заявляє, що ці вади притаманні лише тій частині економіки, що перебуває поза «індустріальною системою», тобто сфері дрібного виробництва. Що ж до «індустріальної системи», то вона керується суспільними інтересами, а відтак не призводить до злиднів, бідності і класових антагонізмів.

Велику роль в «індустріальному суспільстві» Гелбрейт надає державі. Технічний прогрес у нього автоматично зумовлює необхідність втручання держави в економічне життя. Він визнає необхідність планування на державному рівні, регулювання державного попиту, перерозподіл національного доходу через систему податків, сприяння розвитку науково-технічного прогресу, освіти, національної оборони. При цьому він підкреслює незалежність корпорацій, їхню самостійність, «автономію» щодо держави. Державу й корпорації Гелбрейт розглядає як дві незалежні сили, котрі плідно співпрацюють одна з одною.

У концепції «індустріального суспільства» Гелбрейта почуваються й критичні ноти. Він критикував мілітаризм, гонку озброєнь, пропонуючи навіть націоналізувати корпорації, які виготовляють зброю. Гелбрейт розуміє складність вирішення соціальних проблем у межах «індустріального суспільства». Майбутнє «індустріального суспільства» він зв’язує з діяльністю інтелігенції, яка на противагу «техноструктурі» керуватиметься тільки економічними пріоритетами, сприятиме розвитку «естетичних цінностей», спрямуванню «індустріальної системи» на служіння широким соціальним інтересам.


02.10.2011

Індустріальне суспільство — Соціальна екологія

Індустріальне суспільство

Наступ індустріальної епохи у взаєминах людини і природи прийнято пов’язувати з перемогою і остаточним затвердженням у другій половині XVIII ст. капіталістичного способу виробництва. У цей час виникає і починає швидко розвиватися велика машинна індустрія. Основою нової форми організації суспільного виробництва стала капіталістична фабрика.

Характерною рисою техніки цього періоду стало винайдення і поширення в основних галузях промисловості (текстильної та машинобудівної) і сільського господарства робочих машин. Застосування механічного ткацького верстата, парового двигуна, сільськогосподарських машин (парового плуга, механічних сівалок, жнивних машин) призвело до різкого збільшення промислового і сільськогосподарського виробництва, що позначилося на підвищенні рівня життя і збільшення чисельності населення, що становила до 1800 р. 954 млн осіб, а вже до 1900 р. — 1633 млн чол.

У XIX ст. суттєво зріс обсяг здобичі ряду корисних копалин, насамперед залізної руди і вугілля. Вугілля використовувався в парових двигунах і при виробництві чавуну, тому його видобуток, за словами П. Кууси, визначала всі економічний розвиток в цю епоху. У другій половині XIX ст. починає розвиватися видобуток нафти і газу, кольорових металів.

Характерною рисою цього часу є зростання кількості міст, їх укрупнення, а також підвищення концентрації в них населення. Багато нові міста утворюються в цей час навколо промислових підприємств, перетворюючись згодом у великі промислові центри. На всьому протязі XIX ст. продовжувався розвиток міської інфраструктури, вдосконалення систем видалення відходів, забезпечення міст сільськогосподарською продукцією і налагодження збуту промислових товарів в аграрний сектор. Розвивається система транспортних комунікацій; будуються дороги, мости. Будівельний матеріал вилучається з кар’єрів і каменоломень, в околицях міст здійснюються вирубки лісу, необхідного для будівництва дерев’яних споруд. Все це деструктивно впливає на природні ландшафти і в кінцевому рахунку веде до їх руйнування. Їм на зміну приходять «антропогенні ландшафти, більшою мірою придатні для проживання сучасної людини.

Прогрес у сільському господарстві багато в чому визначив особливості харчування людей в цей період. Зростання продуктивності праці, досягнутий за рахунок використання сільськогосподарських машин, вів до здешевлення продукції, роблячи її більш доступною широким верствам населення. Основу раціону людей як і раніше складали хліб, овочі і фрукти, ягоди, риба. Широке поширення в цей період отримав картопля — нова культура, завезена в Європу з Американського континенту і звідси вже поширилася по всьому іншому світу. У країнах Далекого Сходу та Південно-Східної Азії особливу статтю раціону становила традиційна для цих регіонів культура — рис. М’ясо птиці і худоби, як і раніше залишалося досить дорогим.

Заслуговують уваги певні зміни у стані здоров’я людини індустріальної епохи. Для цього періоду характерна поява щодо нового явища — виробничого травматизму, обумовленого незадовільними умовами праці на промислових підприємствах, а також недостатнім рівнем підготовленості працівників до використання у своїй діяльності складних технічних пристроїв.

Значну проблему для людства на цьому етапі стали представляти різноманітні вірусні інфекції (наприклад, грип) викликали великі епідемії та пандемії приводили до загибелі великої кількості людей. Одним з ключових факторів, який зумовив настільки несприятливу для людства ситуацію, була надвисока концентрація населення у великих промислових центрах, сприяла швидкому поширенню збудників захворювання. Ситуація ускладнювалася також тим, що в той час не були відомі скільки-небудь ефективні засоби лікування хвороб, спричинених вірусними інфекціями.

Широке поширення в XVII-XIX ст. отримав завезений раніше з Америки в Європу сифіліс. При відсутності ефективних засобів лікування це захворювання, як правило, призводило до стійкої втрати хворими людьми працездатності і нерідко закінчувалося смертю. До числа інших небезпечних захворювань, поширених у розглянутий період, слід віднести холеру, черевний тиф, туберкульоз і ін У той же час саме в XIX ст. (точніше, у другій його половині) вдалося домогтися серйозних успіхів у справі боротьби з деякими традиційними людськими недугами: Л. Пастер вивчив збудника сказу і розробив першу щеплення антирабічною; Е. Берінг спільно з К. Сибасабуро отримав протиправцеву сироватку; Е. Ру, А. Ш. Кальтмет і А. Боррель виготовили першу протичумну вакцину та ін. У цей же період шириться щеплення проти віспи за допомогою вакцини, отриманої ще у середині XVIII ст. Е. Дженнером.

Другу половину XVIII ст. і весь XIX ст. прийнято називати століттям природознавства. В цей час небувалий розквіт переживають науки про Землю (геологія і географія), біологія, хімія, астрономія, фізика та ін Складається еволюційно-історичний підхід до аналізу явищ природної і соціальної дійсності. В цей період багатьма дослідниками, представниками різних наукових напрямів та спеціальностей, розробляються окремі аспекти предмета майбутньої єдиної екологічної науки. Е. Геккель вводить термін «екологія», яким позначає нову галузь знання про взаємовідносини організмів з середовищем їх існування. Йде накопичення даних про впливи, що надаються природою на людину і людини на природу.

Період в історії становлення взаємин людини і природи, що почався одночасно з настанням XX ст. і продовжується на всьому його протязі, загалом характеризується розширенням експансії людства в природі, заселенням усіх доступних для проживання територій, інтенсивним розвитком промислового і сільськогосподарського виробництва, відкриттям і початком експлуатації нових способів вивільнення і перетворення енергії (у тому числі енергії зв’язків частинок атомного ядра), початком освоєння навколоземного космічного простору і Сонячної системи в цілому, а також небаченим раніше зростанням чисельності населення. Статистика показує, що в 1920 р. Землю населяло 1862 млн чол. у 1940 р. — 2295 млн, у 1960 р. — 3049 млн, у 1980 р. — 4415 млн чол. У 1987 р. людство переступило п’ятимільярдний кордон чисельності. Такі показники приросту населення дають підставу говорити про «демографічний бум» і будувати надзвичайно несприятливі прогнози розвитку ситуації на найближчу перспективу. Так, вже до 2000 р. число людей перевищила 6 млрд чол., і демографи передбачають, що до 2025 р. людство переступить восьмимільярдний кордон. Безперервний процес збільшення числа людей які живуть на землі, на думку більшості вчених, що досліджують цю проблему, поряд зі збільшенням промислового виробництва і споживання різноманітних природних ресурсів, а також із зростанням кількості відходів «життєдіяльності» цивілізації поставить в найближчі 100 років питання про виживання людства в цілому.

У XX ст. успіхи медицини, біології, хімії сприяли підвищенню стійкості по відношенню до багатьох інфекційних захворювань: були відкриті високоефективні антибактеріальні та противірусні препарати, розроблені способи запобігання поширенню інфекцій і їх носіїв, остаточно знищений збудник віспи і т. д. Однак на зміну їм прийшли неінфекційні хвороби, породжені, як прийнято вважати, прогресом цивілізації. До їх числа насамперед слід віднести різні захворювання нервової системи, причиною яких часто стають тривалі стреси; онкологічні захворювання, які виникають внаслідок впливу на організм людини речовин та випромінювань (переважно промислового походження), здатних викликати небажані мутації в генах; і нарешті, захворювання серцево-судинної системи, провоковані не в останню чергу неправильним раціоном і режимом харчування сучасної людини.

Харчування людей сучасної епохи істотно змінився в порівнянні з попередніми періодами. Частка м’ясної їжі в раціоні значно зросла, що стало наслідком її здешевлення. А це, в свою чергу, стало можливим внаслідок тотальної механізації сільськогосподарського виробництва. У той же час надмірне вживання м’яса птиці та худоби веде до розвитку несприятливих процесів в організмі людини, зокрема до підвищення вмісту холестерину в крові, здатного істотно утрудняти нормальне функціонування системи кровообігу. Фахівці звертають увагу на те, що багато продуктів тваринного і рослинного походження можуть містити в собі шкідливі для організму людини мікроелементи, що потрапили в них із зовнішнього середовища, забрудненого продуктами функціонування промислових і сільськогосподарських підприємств.

Тип господарства в індустріальному суспільстві. Індустріальне суспільство

Сьогодні індустріальне суспільство — поняття, знайоме в усіх розвинених і навіть багатьох державах, що розвиваються світу. Процес переходу на механічне виробництво, падіння прибутковості сільського господарства, зростання міст і чіткий розподіл праці — все це основні риси процесу, змінює соціально-економічну структуру держави.

Що таке індустріальне суспільство?

Крім виробничих характеристик, це суспільство відрізняється високим рівнем життя, становленням громадянських прав і свобод, появою сервісної діяльності, доступної інформації і гуманних економічних відносин. Попередні традиційні соціально-економічні моделі відрізнялися порівняно низьким середнім рівнем життя населення.

Індустріальне суспільство вважається сучасним, в ньому дуже швидко розвиваються як технічні, так і соціальні складові, що впливають на підвищення якості життя в цілому.

Основні відмінності

Головна відмінність традиційного аграрного суспільства від сучасного полягає в зростанні промисловості, потреби в модернізованому, прискореному і ефективному виробництві і в розподілі праці.

Основними причинами поділу праці та поточного виробництва можна вважати як економічні — фінансова вигода механізації, так і соціальні — зростання населення і підвищення попиту на товари.

Індустріальне суспільство характеризується не тільки зростанням промислового виробництва, А й систематизацією та поточностью сільськогосподарської діяльності. Крім того, в будь-якій країні і в будь-якому суспільстві процес промислової реконструкції супроводжується розвитком науки, технологій, засобів масової інформації та громадянської відповідальності.

Зміна структури соціуму

Сьогодні для багатьох країн, що розвиваються характерний особливо прискорений процес переходу від традиційного суспільства до індустріального. Чималу роль у зміні соціально-економічних структур відіграє процес глобалізації та вільний інформаційний простір. Нові технології і наукові досягнення дозволяють удосконалювати процеси виробництва, що робить ряд галузей особливо ефективними.

Процеси глобалізації та міжнародного співробітництва і регулювання також впливають на зміну соціальних статутів. Індустріальне суспільство характеризується вже зовсім іншим світоглядом, коли розширення прав і свобод сприймається не як поступка, а як щось належне. У поєднанні такі зміни дозволяють державі стати частиною світового ринку як з економічної точкизору, так і з соціально-політичної.

Основні риси і ознаки індустріального суспільства

Основні характеристики можна умовно розділити на три групи: виробничі, економічні і соціальні.

Основні виробничі риси і ознаки індустріального суспільства полягають в наступному:

 • механізація виробництва;
 • реорганізація праці;
 • розподіл праці;
 • підвищення продуктивності.

серед економічних характеристикнеобхідно виділити:

 • зростання впливу приватного виробництва;
 • поява ринку конкурентних товарів;
 • розширення ринків збуту.

Основна економічна характеристикаіндустріального суспільства — нерівномірний економічний розвиток. Криза, інфляція, спад виробництва — все це часті явища в економіці індустріального держави. Промислова революція аж ніяк не дає гарантії стабільності.

Головна риса індустріального суспільства в плані його соціального розвитку- зміна цінностей і світогляду, на що впливає:

 • розвиток і доступність освіти;
 • підвищення якості життя;
 • популяризація культури і мистецтва;
 • урбанізація;
 • розширення прав і свобод людини.

Варто відзначити, що індустріальне суспільство характеризується також безоглядної експлуатацією природних ресурсів, В тому числі і непоправних, і практично повною зневагою до навколишнього середовища.

історичні передумови

Крім економічної вигодиі зростання населення, індустріальний розвиток суспільства було обумовлено рядом інших причин. У традиційних державах більшість людей мала змогу забезпечити собі засоби до існування, і тільки. Комфорт, освіту і задоволення могли дозволити собі лише небагато. Аграрне суспільство було змушене перейти до аграрно-індустріального. Цей перехід дозволив збільшити виробництво. Однак аграрно-індустріальне суспільство характеризувалося негуманним ставленням господарів до робітників і низьким рівнем механізації виробництва.

Доіндустріальні соціально-економічні моделі трималися на тих чи інших формах рабовласницького ладу, що говорило про відсутність універсальних свобод і низькому середньому рівні життя населення.

Промислова революція

Перехід до індустріального суспільства почався в період промислової революції. Саме цей період, XVIII-XIX століття, відповідальний за перехід від ручної праці до механізованого. Початок і середина XIX століття стали апогеєм індустріалізації в ряді провідних світових держав.

У період промислової революції оформилися основні риси сучасної держави, такі як зростання виробництва, урбанізація, економічне зростанняі капіталістична модель суспільного розвитку.

Зазвичай індустріальну революцію пов’язують з ростом машинного виробництва і інтенсивним технологічним розвитком, проте саме в цей період відбулися основні соціально-політичні зміни, що вплинули на становлення нового суспільства.

індустріалізація

У складі як світової, так і державної економікивиділяються три основні сектори:

 • Первинний — видобуток ресурсів і землеробство.
 • Вторинний — переробка ресурсів і створення продуктів харчування.
 • Третинний — сфера послуг.

Традиційні громадські структури грунтувалися на перевазі первинного сектора. Згодом, в перехідний період, Вторинний сектор став наздоганяти первинний, стала зростати і сфера послуг. Індустріалізація полягає в розширенні вторинного сектора економіки.

Цей процес проходив у світовій історії в два етапи: технічна революція, що включає в себе створення механізованих фабрик і відмова від мануфактури, і модернізація пристроїв — винахід конвеєра, електроприладів і двигунів.

урбанізація

У сучасному розумінні урбанізація представляє собою приріст населення великих міст за рахунок міграції з сільських районів. Однак перехід до індустріального суспільства характеризувався більш широким трактуванням поняття.

Міста ставали не тільки місцями роботи та міграції населення, а й культурно-економічними центрами. Саме міста стали кордоном істинного поділу праці — територіального.

Майбутнє індустріального суспільства

Сьогодні в розвинених країнахспостерігається перехід від сучасного індустріального суспільства до постіндустріального. Спостерігається зміна цінностей і критеріїв людського капіталу.

Двигуном постіндустріального суспільства і його економіки повинна стати індустрія знань. Тому наукові відкриття та технологічні розробки нового покоління відіграють велику роль у багатьох державах. Цінним робочим капіталом вважаються професіонали з високим рівнем освіти, гарної обучаемостью, і творчим мисленням. Домінуючим сектором традиційної економіки стане третинний, тобто сфера послуг.

Характеристика традиційного індустріального суспільства складна і багатогранна. Основи її були сформульовані ще на початку XIX століття Сен-Симоном. У свою ухвалу він вклав наступний сенс: індустріальне — це таке суспільство, в якому основу економіки вже становить не ручне виробництво і традиційні види господарювання (землеробство і тваринництво), а розвинена промисловість з відповідним їй розвитком соціальних відносин і політичним устроєм. Спочатку термін представляв противагу патріархальному (доіндустріальному) суспільству. Сучасні ж теорії в його визначенні різняться.

Історичні етапи розвитку суспільств

Вчені-економісти і соціологи виділяють три основних етапи розвитку всіх суспільств світу. До них відносяться: доиндустриальное, або патріархальне, індустріальне і постіндустріальне.

 • Доіндустріальне характеризується низьким рівнем продуктивних сил і соціальних відносин. Господарство зав’язано на традиційних видах: землеробстві, скотарстві, рибної ловлі, ремеслах. Весь цикл виробництва при цьому здійснюється ручною працею без залучення автоматизованої техніки через її відсутність.
 • Індустріальне суспільство. Характеристика його помітно відрізняється від попереднього типу. Найголовніша відмінність полягає в розвитку індустрії, т. Е. Промисловості, і перетворення її в провідну галузь господарства. Решта особливості будуть розглянуті нижче.
 • постіндустріальне суспільство, На відміну від індустріального, в основу свого розвитку ставить вже не промисловість, а поява і розвиток нових технологій. У цьому плані навіть країни, бідні з точки зору патріархального і індустріального суспільства, можуть вийти в лідери за темпами розвитку економіки. В даний час лідерами тут є Японія, США, деякі держави Західної Європи.

Характеристика індустріального суспільства має деякі особливості, які виділяють його з доіндустріального і постіндустріального історичних типів. В результаті, керуючись інформацією про історичні типи розвитку людства, ми і можемо виділити кожен з трьох існуючих на сьогоднішній день.

Індустріальне суспільство. характеристика епохи

Другий історичний етап розвитку людського суспільства має кілька суттєвих відмінностей від першого. Головна характеристикаіндустріального суспільства полягає в тому, що відбувається твердження промислового укладу в усіх сферах суспільного життя як домінуючого. Таким чином, сільське господарство, раніше відігравало чільне місце, йде на другий план. Відтепер головним мірилом доходу, що визначає спроможність і соціальний вага людини, стає не кількість наявної землі (феод), як це було в попередню епоху, а кількість капіталу, сконцентрованого в його руках. Що стосується твердження технологічного індустріального укладу, потрібно сказати, що він впливає на всі сфери, починаючи з економічної і закінчуючи культурної.

пропорції зайнятості

Характеристика індустріального типу суспільства є неможливою без вивчення змін пропорцій зайнятості в різних галузях. Ця особливість випливає з першої — вона неминуча. В результаті появи машинного праці і технологій кількість зайнятих в сільському господарствірізко скорочується — до 3-5%; на противагу цьому скорочення, відбувається зростання в промисловому секторі до 50-60% і в сфері послуг (40-45%). Все це неминуче, якщо подивитися на зміни в суспільному житті з приходом індустріальної епохи.

урбанізація

Третя особливість є наслідком перших двох: в результаті зростання індустрії з’являється велика кількість заводів і фабрик, де застосовується машинна праця. Після цього відбувається різке зростання частки зайнятих у промисловості. А де розташовуються всі промислові підприємства? Звичайно ж, в містах і їх передмістях! Результатом цього стала інтенсивна урбанізація. Саме в той період спостерігається різке зростання міст, в тому числі і за рахунок населення, що прибуває з сільскої місцевостіз огляду на невигідність господарювання в селі та привабливості міста.

Національні держави

Якщо вам зададуть питання, що таке індустріальне суспільство, дайте характеристику. «Традиційному індустріального суспільства властиво виникнення національних держав, в основі зближення всього населення яких лежить не влада правителя, а спільну мову, культура та історія», — такий буде ваша відповідь. Це і є 4-я особливість, яка послужила згуртуванню населення спочатку європейських країн і США, а потім і всіх інших держав світу. В цей час з’являється національних дух, відбувається виділення окремих націй з усього населення, формується національний менталітет. Патріотизм в тому вигляді, який ми знаємо зараз, теж виникає під час становлення індустріального суспільства і формування націй, держав.

освітня революція

Наступною особливістю є культурна, або освітня, революція. характеристика індустріального інформаційного суспільствавключає в себе такі особливості, як зростаюча грамотність населення, а також формування національних систем освіти. Сьогодні факт загальної грамотності багатьом може здатися природним, проте всього 300-400 років тому в країнах Західної Європи, які вважаються нині передовими, читати і писати могли одиниці. Про розвиток же технічних наук говорити взагалі не доводилося. Всі «технічний розвиток» диктувала церква, а в її інтересах було збереження старих підвалин, в результаті яких церква багатіла і не бачила конкурентів для себе.

Питання про формування національних систем освіти також був досить гострим, кожна передова країна намагалася знайти свій індивідуальний шлях розвитку освіти, який, по-перше, вирішував би потреби нових економічних реалій і, по-друге, продовжував би розвиток технологій і поява винаходів.

політичні права

Наслідком культурної з’явилася політична революція. Як не дивно, але з вкладанням в голови народних мас великої кількості інформації, в тому числі гуманітарного, у населення виникають політичні вимоги, що пред’являються до уряду, що формується в епоху індустріального суспільства. Характеристика цю особливість дозволяє нам прийти до висновку про те, що більшість політичних прав, свобод і обов’язків, якими наділені громадяни сучасних держав, виникли під час формування індустріальних товариств. Найважливішим політичним правом, придбаним населенням, стало виборче право. Звичайно, спочатку ценз був дуже високим — не кожен міг брати участь у виборах, а жінки взагалі їм не були наділені, але з плином часу виборче право набула сучасного вигляду і стало загальним.

Держава загального добробуту

Рівень споживання показує різке зростання в результаті того, що формується т. Н. «Держава загального добробуту (благоденства)». У цей час відбувається зміна соціального становища населення. Якщо раніше існувала схема «держава-суспільство», не помічає важливість здібностей окремих громадян, то схема «держава-особистість» відрізняє саме індустріальне суспільство. Характеристика ця вказує, що відтепер особистість важлива для держави, і воно робить все, щоб кожна людина приносив користь в міру своїх можливостей.

Суспільство споживання

Слідом за «державою загального благоденства» з’являється «суспільство споживання». Зростання доходів населення і поява більшої кількостівільного часу стали як би провідниками до споживання. Індивідуальне споживання і відповідні соціальні установки зараз стали, можна сказати, культом, який породило індустріальне суспільство. Характеристика його, безумовно, повинна включати і цей момент. У доіндустріальному суспільстві більша частина населення в особистому користуванні практично нічого не мала, за винятком даху над головою (найчастіше орендованого), їжі, одягу та знарядь праці.

Зростання доходів і поява вільного часу привели до капіталістичних відносин, основою яких стало накопичення капіталу і його показ усьому суспільству. Матеріальним виразом багатства в різний час ставали різні показники. Зараз ними є дорогий годинник, спортивні автомобілі, літаки, вертольоти, яхти і т. Д. Але крім цього існує величезна кількість необхідних для сучасного життя товарів, придбаних здебільшого населення. До них можна віднести ту ж одяг, їжу, побутову технікуі багато іншого — тут все не перерахувати.

демографічні зміни

Основні характеристики індустріального суспільства включають і цю, винесену в підзаголовок, найзначнішу в соціальному плані. Йдеться про зміни в демографічному розвитку, В число яких можна включити наступне:

 • Зниження рівня смертності через розвитку медицини і появи вакцин від більшості хвороб, які переслідували населення Землі протягом тисячоліть.
 • Результатом вищенаведеного факту є зростання тривалості життя населення розвинутих суспільств.
 • Через те, що знижується смертність, в тому числі дитяча, відпадає потреба в народженні великої кількості дітей, тому народжуваність знижується.
 • Наслідком трьох наведених факторів є старіння населення, т. Е. Частка старших вікових групстає переважаючою тоді, коли формується індустріальне суспільство.

Характеристика за сферами призводить нас до висновку, що в цілому індустріальне суспільство зробило позитивний ефект на розвиток людства: роль особистості стала вище для суспільства, смертність була значно знижена, грамотність є загальнодоступною, а в більшості країн обов’язковою, рівень життя постійно зростає. Людина, що жив всього 100 років тому, навіть не міг мріяти про ті блага, якими користується сьогодні населення більшу частину земної кулі.

індустріальне суспільство (industrial society) — це стадія розвитку суспільства (з останньої третини XVIII ст. До останньої чверті XX століття), подальша слідом за стадією доіндустріального суспільства, що виникла завдяки промисловому перевороту, що характеризується таким рівнем суспільно економічного розвиткупри якому відбувається промисловий підйом в результаті розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Промисловий переворот починається у виробництві бавовняної тканини. Бавовна ввозився з Індії і туди ж експортувався. В Індії доводилося конкурувати з місцевими ткачами, в Європі слід було потіснити вовняні тканини, для чого було потрібно значно знизити витрати виробництва. У 1785 році Е. Картрайт винаходить механічний ткацький верстат, який підвищив продуктивність праці в 40 разів! Одночасно з’являється прядильна машина, яка працює на водяному двигуні. У 1769 році Дж. Уатт винаходить парову машину. Широке застосування парових машин викликало розвиток металургії і збільшило попит на вугілля. Масові перевезення товарів, особливо вугілля, поставили завдання зниження транспортних витрат. Це викликало масове будівництво каналів і доріг. Справжня революція на транспорті почалася з винаходу Д. Стефенсоном паровоза і будівництва в 1825 році першої залізниці. Англія перетворюється в першу індустріальну державу. У цій країні відбулося з’єднання зародилися ще в XV столітті в Італії капіталістичних відносин ( ринкової економіки) З індустрією. Капітал, як найбільш рухлива форма багатства, створив адекватну собі технічну базу, що забезпечило можливість швидкого і безмежного зростання виробництва і багатства. Підйому Англії сприяли і колоніальні захоплення. У XVIII столітті колоніальна імперія Англії охопить четверту частину суші і третина населення планети.

Народившись в Англії, індустріальна цивілізаціяі швидкого поширення. Найбільш сприятливі умови склалися в найбільш густонаселеній країні Європи — у Франції. Небажання короля і знаті йти по шляху реформ, зокрема згортання реформ Ж. Тюрго, викликали одну з найкривавіших революцій в історії — буржуазну революцію 1789-1794 років. Були ліквідовані феодальні порядки, дворянство практично повністю було фізично знищено. У 1791 році була скасована державна регламентація промисловості, проголошена свобода торгівлі. Неоднозначно позначилися на економічному розвитку Франції наполеонівські війни. Їх закінчення сприяло бурхливому розвитку промисловості. Промисловий переворот тут завершується до середини XIX століття.

Тільки в другій половині XIX століття починається промисловий переворот в Німеччині, ще в XVIII столітті колишньої найвідсталішою країною Європи. До початку XIX століття на території нинішньої Німеччини існувало близько 300 дрібних держав, розділених політичними і митними кордонами. Підйому Німеччини сприяли скасування Наполеоном кріпосного права на захопленій французами території, створення Митного союзув 1833 році під егідою Пруссії, використання іноземної (англійської) техніки, приплив іноземного капіталу, протекціоністська політика держави. Будівництво залізницьвикликало зростання попиту на вугілля, метал, машини. Все це сприяло створенню великих підприємств, акціонерних товариств, розвитку науки і освіти, що висунуло Німеччину в останній чверті дев’ятнадцятого століття в одного зі світових лідерів, чому допомогли і запізнілі аграрні реформи. У 1870 році на її частку припадало 13% світового промислового виробництва.

Північноамериканські колонії Англії формувалися спочатку як сировинні придатки англійської промисловості. Так, законом 1750 заборонялося будувати в колоніях сталеплавильні печі, залізоробні майстерні і т.д. Англія володіла монополією на торгівлю тютюном, цукром, бавовною, лісом, шкірою, залізом і ін .; заборонялося ввезення з колоній зерна, м’яса. Війна за незалежність 1775-1783 років була одночасно і буржуазною революцією, що закінчилася проголошенням Сполучених Штатів Америки. У першій половині XIX століття в США швидко розвивається бавовняна промисловість. У 40-50-ті роки бурхливо розвивається металургія, вуглевидобуток, залізничне будівництво, машинобудування. Промислова революція сприяла розвитку винахідництва. Пароплав, швейну машину, друкарську машинку, гуму, револьвер, жатку і культиватор, телефонний зв’язок, електролампочку і багато іншого дали світу США. Громадянська війна 1861-1865 років і перемога сіверян, скасування рабства на всій території країни створили умови для прискореного формування індустріальної системи. У 1880 році США виробляли 28% світової промислової продукції.

До кінця XIX століття Німеччина і США стали світовими лідерами в економічному розвитку, особливо в розвитку новітніх галузей: електроенергетики, електротехніки, електрометалургії, автомобілебудування, хімії і нафтохімії. Питома ж вага Англії у світовому промисловому виробництві скоротився з 32% в 1870 році до 14% в 1913 році.

Майже до кінця 60-х років Японія залишалася феодальною країною, яка включала селян (80% населення), ремісників, купців і самураїв. Влада імператора була номінальною. Реальна ж влада належала сегуну (полководцю) з дому Токугава, яка взяла курс на самоізоляцію Японії. У XIX столітті тут поступово зароджуються мануфактури, розвивається торгівля. У 1868 році уряд сьогуна впала. Влада перейшла в руки молодого імператора Муцухито, девізом правління якого стало Мейдзі, тобто освічене правління. Мейдзі по суті було буржуазною революцією, в ході якої були ліквідовані князівства і засновані префектури, проголошені свобода торгівлі та підприємництва, проведена прогресивна земельна реформа, введена приватна власність. 1875-1895 роки — період бурхливого економічного підйому Японії, будуються тисячі нових підприємств (частково за державний рахунок), оснащених сучасною технікою, зростає протяжність залізниць. Особливо бурхливо розвивається виробництво озброєнь, військова каста досягає 10% населення — відбувається мілітаризація країни.

Росія до середини XIX століття була найбільшою (70 млн. Чол. Населення) і самої відсталою країною Європи. Лише 5% населення було городянами. Скасування кріпосного права в 1861 році, земська реформа 1864 року, судова реформа, військова реформа і реформа освіти сприяли промисловому перевороту в Росії в останній чверті XIX століття. Прискоренню індустріального підйому Росії сприяли реформи С.Ю. Вітте, здійснені в кінці XIX століття, при якому були встановлені високі мита на імпорт готової продукціїі надані пільги на ввезення капіталу, введена винна монополія, проведена грошова реформа.

Затвердження індустріального суспільства супроводжувалося зниженням частки сільського господарства в обсязі національного виробництва і сільського населення, урбанізацією, поширенням грамотності і зростанням освіти, тривалості життя і збільшенням фізичних параметрів людини (зріст, вага), зростанням доходів і рівня споживання.

основи економічної теорії. Курс лекцій. Під редакцією Баскина А.С., Боткіна О.І., Ішмановой М.С. Іжевськ: Видавничий дім «Удмуртська університет», 2000.

Індустріальне суспільство — це суспільство, в якому завершено процес створення великої, технічно розвиненої промисловості (як основи і провідного сектора економіки) та відповідних їй соціальних і політичних структур. Виростає з традиційного общества.С термін належить Сен-Симону, використовувався Контом О. для протиставлення нового, що формується економічного і суспільного укладу і раніше, доіндустріальному (патріархального). Сучасні теорії індустріального суспільства є різновидом технологічного детермінізму.

Відмінні риси індустріального суспільства: Затвердження індустріального технологічного укладу як домінуючого у всіх суспільних сферах (від економічної до культурної)

Зміна пропорцій зайнятості по галузях: значне скорочення частки зайнятих в сільському господарстві (до 3-5%) і зростання частки зайнятих у промисловості (до 50-60%) і сфері послуг (до 40-45%)

інтенсивна урбанізація

Виникнення нації-держави, організованої на основі спільної мови і культури

Освітня (культурна) революція. Перехід до загальної грамотності і формування національних систем освіти

Політична революція, яка веде до встановлення політичних прав і свобод (пр.всего виборчого права)

Зростання рівня споживання ( «революція споживання», формування «держави загального добробуту»)

Зміна структури робочого і вільного часу (формування «суспільства споживання»)

Зміна демографічного типу розвитку (низький рівень народжуваності, смертності, зростання тривалості життя, старіння населення, тобто зростання частки старших вікових груп).

Індустріалізація є основою ширшого соціального процесу — модернізації. Модель «індустріального суспільства» часто використовувалася в якості універсальної для опису сучасного суспільства, Що охоплює капіталізм і соціалізм як два своїх варіанти. В теоріях конвергенції (зближення, сходження) підкреслювалися ознаки зближення капіталістичних і соціалістичних товариств, які в кінцевому рахунку стають і не класично капіталістичними, і не традиційно соціалістичними.

4 ДК +1948 співробітниками Енергетичного інституту АН СРСР Бруком І.С. і Рамєєвим Б.І. було отримано свідоцтва на цифрову обчислювальну машину, що означало початок робіт зі створення ЕОМ. Перша в СРСР ЕОМ була запущена 25 ДК 1951. У Росії-СРСР індустріальне суспільство створювалося і зміцнювалося протягом всього ХХ ст. Про розвиток індустріального суспільства в Росії свідчили: швидка модернізація країни в к.Х1Х-н.ХХ ст., Прискорені темпи промислового розвитку, Зростання виробництва на душу населення в провідних галузях промисловості, завершення промислового перевороту, Закриття мануфактур, зростання фабрично-заводського виробництва, зростання числа найманих робітників в економіці, особливо на фабриках і заводах, виникнення нових галузей промисловості, розвиток нафтовидобутку, виробництва електроенергії, бурхливий залізничне будівництво, розвиток пароплавств, використання Росією технічних і технологічних досягнень Заходу

концентрація виробництва і монополізація економіки, виникнення картелів і синдикатів, банківського і фінансового капіталу, посилення вкладень іноземного капіталу в економіку Росії

На становлення індустріального суспільства в Росії в пореформену епоху негативно позначилися наступні фактори: Половинчастість реформ 1860-1870-х, збереження пережитків кріпацтва, недостатній розвиток ринкових відносин, що негативно впливало на розвиток індустрії

збереження станово-самодержавного ладу, ускладнюють свободу підприємництва, розвиток торгівлі і промисловості

активне втручання царизму в економіку, велике місце державного капіталу в промисловості і фінансах

колоніальний характер Російської імперії, використання внутрішніх колоній для розвитку капіталізму «вшир», а не «вглиб»

витрата значних коштів на підтримку поміщиків, утримання величезної армії чиновництва.

індустріальне суспільство

Сучасна щабель, або епоха, в розвитку людства. Попередні епохи: первісне суспільство, древнє аграрне суспільство, Середньовічне аграрно-промислове товариство. У найбільш розвинених західноєвропейських країнах перехід до В.о. почався приблизно в 15 в. і завершився в 18 ст. Для В.о. характерні такі риси: різке зростання промислового і сільськогосподарського виробництва, неймовірний в попередні епохи; бурхливий розвиток науки і техніки, засобів комунікації, винахід газет, радіо і телебачення; різке розширення можливостей пропаганди; різке зростання населення, збільшення тривалості його життя; значне підвищення рівня життя в порівнянні з попередніми епохами; різке підвищення мобільності населення; складне поділ праці не тільки в рамках окремих країн, Але і в міжнародному масштабі; централізоване гос-во; згладжування горизонтальної диференціації населення (розподіл його на касти, стани, класи) і зростання вертикальної диференціації (розподіл суспільства на нації, «світи», регіони).

Про радикальності змін, що відбулися вже в 20 ст., Говорять, зокрема, такі факти: з початку століття населення планети зросло більш ніж в три рази; в 1900 в містах жило близько 10% населення, до кінця століття — близько 50%; 90% всіх предметів, використовуваних зараз людиною, придумані в останні сто років; обсяг промислового виробництва в 20 разів вище в кінці століття, ніж на його початку; люди використовують 600 млн автомобілів; запущено понад 4000 штучних супутників Землі; за 15 років споживається стільки природних ресурсів, скільки було використано людиною за весь час його існування.

В.о. є початком формування єдиного людства і, відповідно, становленням світової історії у власному розумінні цього слова.

Іноді В.о. останніх десятиліть, Що домоглася особливо ефективного економічного зростання, іменується постіндустріальним. Д. Белл висунув ідею, що з точки зору реалізації суспільством різних технологій виробництва в світовій історії можна виділити три основні типи соціальної організації: до-індустріальний, індустріальний і постіндустріальний. Такий поділ історії є, однак, грубим і поверхневим. В його основі лежить лише одна риса суспільного розвитку — рівень економічного зростання. В результаті останні три століття історії виявляються розділеними на дві протиставлювані один одному епохи, в той час як вся попередня історія, яка займає багато тисячоліть, потрапляє в невиразну рубрику «доіндустріального суспільства». Саме відмінність між індустріальним і постіндустріальному типами суспільства істотно лише з точки зору рівня економічного розвитку. Воно виявляється, однак, другорядним, коли до уваги береться цілісна культура розвинених суспільств трьох останніх століть. Постіндустріальне суспільство — не самостійна епоха, а лише сучасний етапіндустріальної епохи, яка має безсумнівним внутрішньою єдністю.

В рамках кожної з епох можуть існувати одна або кілька цивілізацій, які можуть бути розділені в залежності від характерних для них стилю мислення, будуючи почуттів і своєрідних колективних дій на індивідуалістичні, коллективистические і проміжні (див .: індивідуалістичне суспільство і колективістичні товариство). Індивідуалістична цивілізація в В.о. представлена ​​капіталізмом, коллективистической — соціалізмом, два варіанти якого — комунізм і націонал-соціалізм.

Одна з основних тенденцій В.о. — модернізація, перехід від традиційного суспільства до модернізованого. Ця тенденція стала помітною в Зап.

Європі вже в 17 ст., Пізніше вона поширилася і на ін. Регіони. Для традиційних суспільств характерні опора насамперед на віру, а не розум, на традицію, а не на знання, зневажливе ставлення до економічного зростання, до впровадження нових технологій і управління економікою. Модернізує суспільства спираються в першу чергу на розум, знання і науку, проводять послідовну індустріалізацію, різко збільшує продуктивність праці, посилюють роль управління і, зокрема, управління економікою і надають розвиткові продуктивних сил певні динамізм і стійкість. Модернізація веде до зростання складності суспільної системи, інтенсифікації комунікацій, поступового формування світового співтовариства. Процес модернізації характерний не тільки для капіталістичних, а й для соціалістичних країн. Останні також апелюють до розуму і науці і прагнуть забезпечити стійке економічне зростання. Більш того, вони претендують на набагато більш ефективну модернізацію, ніж та, яка доступна капіталістичним країнам. Модернізація не є історичним законом, що охоплює всі суспільства і все епохи. Вона характеризує лише перехід від аграрно-індустріального суспільства до індустріального та являє собою соціальну тенденцію, помітно посилилася в 20 ст., Але здатну згаснути в майбутньому при несприятливому збігу обставин (вичерпання природних ресурсів, загострення глобальних проблемі т.п.).

Дві фундаментальні опозиції (індивідуалістичне суспільство — коллективистическое суспільство і традиційне суспільство — модернізоване суспільство) дозволяють виділити чотири типи суспільного устрою В.о .: традиційне коллективистическое суспільство (Китай, Індія та ін.), Традиційне індивідуалістичне суспільство, модернізоване коллективистическое суспільство (комуністична Росія, націонал-соціалістична Німеччина і ін.) і модернізоване індивідуалістичне суспільство (США, Японія та ін.). сучасна Росіяпереходить від коллективистического суспільства до модернізованого индивидуалистическому суспільству.

Дана схематизація показує неєдиний т.зв. зап. шляхи і разом з тим неєдиний соціалістичного, зокрема комуністичного, вибору. Немає загальної дороги, яку мало б пройти — нехай в різний час і з різною швидкістю — кожне суспільство. Історія В.о. не йде в напрямку, колись описаному К. Марксом, — до соціалізму, а потім до комунізму. Але вона не є і повторенням усіма товариствами того шляху, який пройшли свого часу зап. країни. Сучасне людство не є єдиним, однорідним цілим. Воно складається з дуже різних товариств, які перебувають на різних рівнях економічного і культурного розвитку. Товариства, що відносяться до різних історичних епох, існують і в даний час. Зокрема, індустріальні, аграрно-промислові товариства широко поширені в Африці, Латинській Америці і Південній Азії. Товариства індустріального типу істотно різняться за рівнем свого розвитку. валовий національний продуктна душу населення в Росії і Бразилії в кілька разів нижче, ніж в Італії та Франції, а в останніх майже в два рази нижче, ніж в США і Японії. наявність в сучасному світітовариств, що належать до різних історичних епох, і суттєві відмінності між товариствами, що належать до однієї і тієї ж епохи, говорять про те, що кожна епоха, включаючи і індустріальну, — це завжди відома неоднорідність і певна динаміка. Епоха — тільки тенденція розвитку досить великої і впливової групи товариств, здатна стати тенденцією розвитку і багатьох ін. Товариств, а згодом, можливо, і переважної їх більшості.

Індустріальне суспільство — тип суспільного розвитку, заснований на прискорюється зміні природного середовища, форм суспільних відносин і самої людини. Стрімкий розвиток індустріального суспільства обумовлено не тільки розширенням сфери життєдіяльності людини, виникненням промислового виробництва,але і перебудовою самих її підстав, радикальною зміною традиціоналістських цінностей і життєвих сенсів. Якщо в традиційному суспільстві будь-які нововведення маскувалися під традицію, то індустріальне суспільство проголошує цінність нового, не застереженого регламентує традицією. Це сприяло небаченого в історії розвитку громадських продуктивних сил.
Індустріальне суспільство характеризується стрімким розвитком техніки на основі впровадження наукових ідей в суспільне виробництво. Якщо традиційне суспільство обходилося порівняно примітивними знаряддями праці, влаштованими за принципом складеного предмета з геометричним прилеганием окремих частин (блок, важіль, візок), то для індустріального суспільства характерні технічні пристрої, Засновані на силових взаємодіях (парові машини, верстати, двигуни внутрішнього згоряння і т. Д.). виникнення великих промислових підприємств, Оснащених складною технікою, сформувало соціальний запит на грамотного працівника, а значить, сприяло розвитку масової системи освіти. Розвиток мережі залізниць не тільки значно посилило економічний і культурний обмін, але і зажадало введення єдиного декретного часу. Вплив техніки на всі сторони життя індустріального суспільства настільки велике, що його нерідко називають техногенною цивілізацією.
Розвиток техніки не тільки розширює сферу панування людини над природою, а й змінює місце людини в системі суспільного виробництва. Жива праця поступово втрачає силові і рухові функції і нарощує контрольно-інформаційні. У другій половині XX в. з’являються такі технічні системи ( автоматизовані підприємства, Системи управління космічними кораблями, атомні електростанції), експлуатація яких потребує не просто віртуозних виробничих навичок, а й фундаментальною професійної підготовки на основі новітніх досягнень науки. Наука стає не тільки найважливішою областю духовної культури, а й безпосередньою продуктивною силою.
Технічний прогрес сприяв піднесенню продуктивних сил суспільства і небаченого раніше підвищенню якості людського життя. Розвиток товарного виробництва не тільки привело до насичення ринку товарами першої необхідності, але і сформувало нові потреби, невідомі традиційному суспільству (синтетичні ліки, комп’ютери, сучасні засоби зв’язку і транспорту і т. Д.). Помітно покращилась якість житла, харчування і медичного обслуговування, зросла середня тривалістьжиття. Потужний розвиток техніки помітно змінило не тільки предметне середовище проживання людини, а й всю його повсякденне життя. Якщо патріархально-застійний оборот життя в традиціоналістської свідомості символізувало «Колесо часу», т. Е. Уявлення про вічне повернення на круги своя, то динамізм техногенної цивілізації породив образ осьового історичного часу, про який писав німецький філософ К. Ясперс. «Час-стріла» стає символом не тільки технічного, але і громадського прогресу,т. е. уявлення про поступальний розвиток суспільства від варварства і дикості до цивілізації і подальшого нарощування цивілізаційних досягнень.
Технічний прогрес породив глибокі зміни культурних смислів природи, суспільства і самої людини, привніс в суспільну свідомість нові цінності і життєві смисли. Традиціоналістське уявлення про життєдайної природи в суспільній свідомості індустріального суспільства заміщується поданням про впорядкованої «системі природи», керованої природними законами. Такі уявлення відображені в метафорі світу як годинникового механізму, окремі частини якого пов’язані жорстким причинно-наслідковим взаємодією. Пізнання світу ототожнювалося з його відтворенням в формах людської діяльності. Релігійному «расколдованіем» світу (М. Вебер) супроводжувала масштабна секуляризація суспільної свідомості,т. е. заміна релігійного світогляду і виховання світським. Визначення К. Марксом природи як «неорганічного тіла людини» ілюструє руйнування традиціоналістських уявлень про органічну єдність людини і природи: на зміну сприйняття природи як обожненого джерела життя приходить поняття середовища проживання як комори невичерпного запасу промислової сировини. Пафос прометеева волі новоєвропейського людини, утвердження його сили і влади означали твердження безмежних перетворювальних можливостей щодо природи. Підкорення, підпорядкування, перетворення стають ключовими метафорами нової індустріальної культури. «Ми не можемо чекати милостей від природи» — такий девіз не тільки інженера-технолога, а й ботаніка-селекціоніста.
На відміну від традиційного суспільства в індустріальному суспільстві панівний тип соціальної зв’язку заснований не на позаекономічний, а на економічному примусідо праці. Для капіталістичного найманої праці характерно соціальне партнерство двох юридично рівноправних сторін: підприємця, що володіє засобами виробництва (приміщення, обладнання, сировину), і найманого працівника, який володіє лише власною робочою силою(Фізичною здатністю до праці, виробничими навичками, освітою). На відміну від власника засоби виробництва найманий працівник, вчорашній селянин, нуждою зігнати з землі, не має коштів до життя. Тому формальне (юридична) рівність сторін на практиці виявляється фактичним нерівністю, економічним примусом до праці на умовах роботодавця. Але в цивілізаційному відношенні скасування особистої залежності і перехід до соціальному контрактуна основі правового договору- помітний крок вперед в утвердженні прав людини, становленні громадянського суспільства. Розрив відносин особистої залежності і кланово-родової приналежності створює умови для соціальної мобільності,т. е. можливості людини переходити з однієї соціальної групи(Класу) в іншу. Індустріальне суспільство дарує людині одну з вищих цивілізаційних цінностей — особисту свободу.Вільна людина стає господарем своєї долі.
Соціальні відносини, невидимі нитки соціальної тканини, в індустріальному суспільстві приймають форму товарно-грошового обміну (діяльністю, продуктами праці, послугами і т. Д.). Це породжує ілюзію того, що не люди панують один над одним, пов’язані історично визначеним типом суспільних відносин, але «гроші правлять світом». Тільки глибоке вивчення суспільства здатне розвіяти цю ілюзію і показати, що в основі тієї чи іншої форми експлуатації праці лежить історично визначений тип суспільного виробництва і відповідні йому відносини власності і розподілу.
Якщо соціальні відносини в традиційному суспільстві називають безпосередньо громадськими, то для індустріальної сучасності характерні опосередковані (грошима, товарами, інститутами) соціальні зв’язкиособисто не знайомих один з одним людей — соціальних партнерів. Описуючи середньовічні міста, М. Вебер зазначав, що міські житла розташовані куди тісніше, ніж в сільській місцевості, проте на відміну від односельчан міські сусіди зовсім не обов’язково знайомі один з одним. Посередниками в стосунках людей в індустріальному суспільстві стають соціальні інститути, І перш за все держава в особі органів охорони правопорядку, судів, прокуратури, а також інститутів соціалізації (шкіл, вузів і т. Д.) І працевлаштування індивіда (державних підприємств). Інституційно-опосередковані соціальні зв’язки породжують ставлення людей один до одного як до носіїв соціальної ролі(Судді, начальника, вчителя, лікаря, продавця, водія автобуса і т. Д.). І кожна людина грає не одну, а безліч соціальних ролей, Виступаючи і актором, і автором власного життя.
Періоду індустріалізації властива масова міграція сільського населення в міста, здатні забезпечити більш високий рівень життя. Характерні риси західноєвропейського середньовічного міста складаються ще в XVI-XVII ст. Від сільських поселень місто відрізняє укріплена територія ( «бург»), а також виборні органи міського самоврядування. На відміну від сільського населення з жорстким поділом на панів і підданих городяни формально зрівняні в правах, незалежно від їхнього соціального походження, особистих заслуг і багатства. Промислові корпорації захищали права своїх членів в міському суді, в тому числі і перед обличчям колишнього господаря. У багатьох країнах вердикт міського суду був остаточним і не підлягав оскарженню королівським судом. До наших днів дійшла приказка «Міське повітря робить вільним». Однак з посиленням централізованих держав відправлення правосуддя все більше зосереджується в руках верховної влади. Монополізація і регламентація насильства державою сприяють зниженню загального рівня несанкціонованого насильства в суспільстві. Розвиток правосвідомості і правових інститутів, прирівнюють сильної і слабкої, знатного і безрідного, багатого і бідного перед обличчям закону, т. Е. Становлення правової держави,не тільки невід’ємна умова розвитку промислового капіталізму, але і найважливіша цивілізаційне завоювання людства.

Індустріальне суспільство — в чому його недоліки і переваги?

Ще в школі усі ми дізнаємося не лише що таке індустріалізація, а і про особливості індустріального суспільства, його характерні риси. Пропонуємо з’ясувати які у нього переваги і недоліки, чим воно відрізняється від постіндустріального і чи буває криза індустріального суспільства.

Що таке індустріальне суспільство?

Індустріальне суспільство — це суспільство, що сформувалося в процесі індустріалізації, де застосовуються машинне виробництво і досягнення технічного і наукового прогресу. Воно може грунтуватися на промисловості з дуже гнучкими динамічними структурами, де характерними є розподіл праці, а також зростання його продуктивності, висока конкуренція і прискорений розвиток підприємництва, значний рівень урбанізації, зростання якості життя.

Ознаки індустріального суспільства

Виділяють такі риси індустріального суспільства:

 • Стрімке зростання сільськогосподарського і промислового виробництва.
 • Розвиток комунікативних засобів.
 • Виникнення друкованих видань і інших ЗМІ.
 • Розширення можливостей для освіти.
 • Повна урбанізація.
 • Виникнення монополій.
 • Розподіл праці в міжнародних масштабах.
 • Істотне зростання вертикальної диференціації народонаселення.

Індустріальне суспільство у філософії

Енциклопедичні словники говорять, що індустріальне суспільство у філософії — це поняття, введене А. Сен-Симоном з метою визначення соціальної системи, де головним видом господарської діяльності виступає промислове виробництво. Засновниками теорії індустріального суспільства прийнято вважати О. Конта і Г. Спенсера. Теоретики індустріального суспільства упевнені, що є така можливість побудувати універсальну модель історії суспільства. При тому прообразом такої моделі може бути західне суспільство.

Індустріальне суспільство в соціології

Фахівці відкрито говорять, що означає індустріальне суспільство в цій сфері. Це поняття можна називати продуктом сучасної соціальної науки. Дослідники в цій області свої виклади соціальної науки розпочинають з античної Греції. Завдяки таким отриманим даним, вони прокладають дорогу від античної філософії до нової соціальної науки. Такими соціальними феноменами займалися відомі мислителі Арістотель, Платон, Тацит і Цицерон. Вони нерідко висловлювали думку відносно можливих і справжніх форм суспільства, намагаючись відшукати закони соціального розвитку.

Чим відрізняється постіндустріальне суспільство від індустріального?

Щоб знати які відмінності мають індустріальне суспільство і постіндустріальне, важливо розуміти їх особливості. Так, індустріальне суспільство має такі риси:

 • Розвиток економіки за допомогою нарощування темпів експлуатації не лише природних, а і людських ресурсів.
 • Завдяки збільшенню підприємств машинобудування і хімічної індустрії, забезпечується розвиток промисловості.
 • Суспільство орієнтується на виробництво і споживання. Світовими шедеврами культури і мистецтва підміняється низькопробна масова культура.

Що ж до постіндустріального суспільства, то воно має такі відмінності від індустріального:

 • Інформація, знання і інтелект в основі багатства суспільства.
 • Виробництво зорієнтоване на запити споживача і якість пропонованих йому продуктів.
 • Побудовані на інтелектуальній базі технологічні процеси — основний інструмент управління.
 • Якість життя стає краща.
 • Соціальні цінності переважають над матеріальними.

Плюси і мінуси індустріального суспільства

Навіть дитина розуміє, в чому недоліки і переваги індустріального суспільства. Отже, серед переваг такого суспільства:

 • Швидкі темпи розвитку економіки.
 • Збільшується розвитку промисловості.
 • Суспільно-історичний прогрес.
 • Поліпшення якості продукції.
 • Виникнення міжнародної торгівлі
 • Чесність, порядність і працьовитість як головні цінності в суспільстві.

Серед недоліків індустріального суспільства:

 • Експлуатація природних ресурсів на шкоду екології довкілля.
 • Нерівномірність зростання і розвитку економіки.
 • Зниження робочих місць.

Плюси індустріального суспільства

Багато істориків стверджують, що перехід до індустріального суспільства дозволив людству зробити найважливіший крок у напрямі технологічного процесу. Серед плюсів такого суспільства:

 • Поліпшення якості пропонованої потенційним споживачам продукції.
 • Міжнародна торгівля.
 • Технологічний і історичний прогрес.
 • Збільшення темпів розвитку економіки.
 • Розвиток промисловості.

Мінуси індустріального суспільства

Незважаючи на усі переваги теорія індустріального суспільства має і свої недоліки. У числі мінусів такого суспільства:

 • Агресивна експлуатація природних ресурсів. Навіть школярі знають, чим для екології може погрожувати надмірна експлуатація ресурсів довкілля.
 • Нерівномірний розвиток зростання економіки.
 • Зниження робочих місць.

Роль науки в індустріальному суспільстві

Вагоме значення має наука в індустріальному суспільстві. Серед її основних функцій тут як культурна, світоглядна, так і виробнича, соціального управління. Завдяки цим функціям, є можливість детально і змістовно охарактеризувати її не лише як когнетивно-познавательний феномен, а і розкрити її соціокультурну природу, зафіксувати роль і значення науки в динаміці і функціонуванні сучасного суспільства. Загалом індустріальне суспільство ніяк не можна представити без наукового прогресу.

Цінності індустріального суспільства

Дослідники говорять, що основні цінності індустріального суспільства полягають у свободі. Саму індустріальну систему часто іменують не інакше як простір особистої свободи людини. Свободі нерідко поклоняються і навіть присягають на вірність, а ще за неї борються і захищають. В ім’я її йдуть на обмеження і жертви. Вона сприяє розвитку, знаходиться в основі особистих ініціатив, творчих поривів, інноваційних підприємств і починів.

Окрім того, свобода наділяється моральною імперативністю. Людині необхідно бути вільним, оскільки для нього важливо бути людиною. Несвобода може ображати особисту гідність, викликати внутрішній протест, сприйматися як моральна неповноцінність. Прийнято розрізняти свободу:

 • насильства;
 • примуси;
 • залежності;
 • втручання самої держави в простір людини.

Існують свобода добра і свобода зла. При цьому вони мають загальний корінь — свободу. Якщо в першому випадку вона є позитивною, то в другому — негативною, деструктивною. У результаті зло тут виступає як зловживання свободою. Позбавитися від нього реально за допомогою одного способу — заборонивши або відмінивши свободу. Так, зло остаточно зникне, оскільки абсолютно нічим буде зловживати. Проте в той же час не стане і самої свободи.

 

Постіндустріальне суспільство

Постіндустріальне суспільство – нова стадія суспільного розвитку, яка, на переконання західних учених, приходить на зміну індустріальному суспільству. Концепцію постіндустріального суспільства розробляють американські соціологи Д. Белл, Г. Кан, політолог З. Бжезінський, економіст А. Тоффлер та інші, підтримують багато економістів, у т.ч. вітчизняних. Постіндустріальне суспільство ідейно випливає з теорії індустріального суспільства американського економіста В. Ростоу та французького соціолога Р.Арона.

 

На думку Белла, найважливішим недоліком цієї теорії є те, що в ній основним інститутом названо промислове підприємство, соціальні відносини, які формуються на базі машинного виробництва, а також відсутність чіткого розмежування технократів, пов’язаних з функцією знань, і технократів, пов’язаних з функцією влади.

Згідно з концепцією постіндустріального суспільства розвиток людського суспільства охоплює три стадії: аграрну (доіндустріальну), індустріальну і постіндустріальну. В основі такого поділу – передусім рівень розвитку техніки і суспільний поділ праці. На першій стадії переважає первинна сфера економічної діяльності – сільське господарство; на другій – вторинна сфера – промисловість; на третій – сфера послуг. Основними інститутами (формами соціальної організації) на першій стадії були церква і армія, на другій – корпорація, на третій – університети, що здійснюють організацію теоретичних знань. Науковий потенціал визначає могутність держави, на противагу попередній стадії, де таку могутність визначав потенціал промисловий. Тому матеріальні продуктивні сили перестають відігравати вирішальну роль. Белл обстоює багатофакторний підхід до аналізу різних стадій людської цивілізації й не заперечує використання осьового принципу власності, що в марксистській теорії, на його думку, зумовлює поділ на первіснообщинний, рабовласницький лад, феодалізм, капіталізм і соціалізм. Водночас він віддає перевагу використанню теоретичних знань як стратегічного ресурсу суспільства. Трьома основними структурними елементами, за постіндустріального суспільства, є університети, наукові інститути та дослідницькі організації. На базі цих структур формуються соціальні відносини, а влада зосереджується в руках учених.

Основна суперечність такого суспільства – суперечність між спеціалістами, науковою елітою та неспеціалістами в межах цих організацій і в державі (на відміну від суперечності між капіталістами й робітниками на підприємстві в індустріальному суспільстві). Основним принципом розподілу в новому суспільстві є принцип «рівності результату», згідно з яким результати активності талановитих учених є суспільним надбанням і мають бути доступні всім. Цей принцип, на думку Белла, формує соціалістичну етику.

Методологічна вада теорії постіндустріального суспільства – передусім характеристика суспільства лише з позиції однієї зі сторін економічної системи – з боку продуктивних сил і частково – суспільного поділу праці (а в їх єдності – з боку технологічного способу виробництва). Однак і в цьому випадку аналіз нової стадії є неповним, оскільки до продуктивних сил належать й інші елементи, зокрема засоби виробництва, людина, інформація та ін. Дотримання принципів суперечності, системності потребує доповнення такої характеристики відносинами власності, передусім економічної. Необґрунтованим у цьому зв’язку є твердження Белла (як і деяких інших західних економістів і соціологів) про перетворення власності на юридичну фікцію. Навіть за розвитку суспільства за принципом рівності результату формуються і функціонують відносини з приводу привласнення результатів діяльності вчених, інтелектуальної власності. Таким чином, багатофакторний підхід слід використовувати не через ізоляцію і протиставлення одного фактора іншому, а комплексно, з відповідною субординацією (підпорядкуванням) різних факторів.

Виходячи з наукового розуміння сутності власності, а не однобічного тлумачення лише юридичного аспекту цього поняття, вирішальним критерієм періодизації розвитку людської цивілізації є осьовий принцип власності, оскільки у ньому фіксується зв’язок із розвитком продуктивних сил (кількісний аспект економічної власності), виробничих відносин (якісний аспект власності), правових (юридичний аспект власності), соціальних, політичних, національних та інших відносин (відповідні аспекти власності). У такому разі навіть соціальні відносини між людьми в постіндустріальному суспільстві будуть пов’язані з інтелектуальною власністю (патентами, ліцензіями, ноу-хау, програмами математичного забезпечення та ін.). Однак теоретичні знання як стратегічний ресурс суспільства виражають лише один з аспектів функціонування такого елемента продуктивних сил, як наука, і відносини власності між людьми з приводу його привласнення в різних сферах суспільного відтворення. Інший аспект – прикладні дослідження й розробки, які є єднальною ланкою між теоретичними знаннями та різними галузями матеріального і нематеріального виробництва.

Якщо класифікувати суспільство лише на основі окремих елементів продуктивних сил, його періодизація охоплює не суспільний спосіб виробництва, не економічну систему, не суспільно-економічну формацію, а технологічний спосіб виробництва. Така періодизація необхідна в науці, однак вона лише доповнює основну класифікацію. В такому аспекті виокремлення постіндустріального суспільства є науково виправданим.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.

Становлення постіндустріального суспільства — презентация онлайн

1. Становлення постіндустріального суспільства

Презентація на тему
СТАНОВЛЕННЯ
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Виконали учениці 11-А классу
Сімакович Софія
Осадчук Софія

2. Індустріальне суспільство-це…

ІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО-ЦЕ…
Індустріальне суспільство — стадія
історичного розвитку людства, якій властиве
домінування промислового виробництва
над аграрним, кількісне переважання
міського населення над сільським;
високий рівень промислового виробництва
характеризується його механізацією та
автоматизацією, використанням досягнень
науковотехнічного прогресу, що зумовлює
великі якісні зміни і в інших ділянках
суспільного життя — соціально-побутовій,
політичній, культурно-духовній.
Що таке постіндустріальне
суспільство?
Постіндустріальне суспільство – нова стадія суспільного розвитку,
яка, на переконання західних учених, приходить на зміну
індустріальному суспільству. Провідну роль у такому суспільстві
відводиться галузі послуг, науці, освіті, а основним об’єктом
діяльності стає торгівля інформацією.
Згідно з концепцією постіндустріального суспільства розвиток
людського суспільства охоплює три стадії: аграрну
(доіндустріальну), індустріальну і постіндустріальну. В основі такого
поділу – передусім рівень розвитку техніки і суспільний поділ праці.
На першій стадії переважає первинна сфера економічної
діяльності – сільське господарство; на другій – вторинна сфера –
промисловість; на третій – сфера послуг.
Основними інститутами (формами соціальної організації) на
першій стадії були церква і армія, на другій – корпорація, на третій –
університети, що здійснюють організацію теоретичних знань.
Науковий потенціал визначає могутність держави, на противагу
попередній стадії, де таку могутність визначав потенціал
промисловий. Тому матеріальні продуктивні сили перестають
відігравати вирішальну роль.

4. Історія формування концепціі

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІІ
• Сам термін «постіндустріалізм» було запроваджено у науковий
обіг англійським соціологом Аалто Пенті ще на початку ХХ ст.
Він дав і його перше визначення: «стан суспільства, яке постане
після розвалу індустріалізму». Він пропонував використати цей
термін для роздумів про майбутнє у зв’язку з тим, «що
індустріалізм приречений».
• Як сформована концепція «постіндустріалізм» склався в 70-х
рр. і зв’язаний з ім’ям професора соціології Гарвардського
університету Данієля Белла. Ще з кінця 50-х рр. він активно
пропагував цю концепцію. 1967 року на конференції
американських футурологів Белл сформулював завдання
соціального прогнозування. А 1970 р. на VII Міжнародному
соціологічному конгресі проголосив свою концепцію
«постіндустріального суспільства». 1973 р. Белл опублікував
працю «Настання постіндустріального суспільства», де в ній
оприлюднив найновіший удосконалений варіант концепції.
Данієль Белль

5. Ознаки постіндустріалізму за Беллом

ОЗНАКИ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ ЗА БЕЛЛОМ
Система «постіндустріалізму» у Белла характеризується п’ятьма
ознаками:
• перехід від виробництва товарів до виробництва послуг;
• переважання серед працівників «класу» професійних фахівців і техніків;
• провідна роль теоретичних знань, як основи нововведень в економіці,
політиці і соціальній структурі суспільства;
• орієнтація в майбутньому на методи контролю і оцінка можливих
напрямів розвитку технології;
• прийняття рішень на засадах нової «інтелектуальної технології». Ці
процеси, на думку американського соціолога, уже набирають
реальних життєвих форм, тоді як риси традиційного капіталізму
поступово зникають.
Основним принципом розподілу в новому суспільстві є принцип «рівності
результату», згідно з яким результати активності талановитих учених є
суспільним надбанням і мають бути доступні всім. Цей принцип, на думку
Белла, формує соціалістичну етику.

8. Становлення постіндустріальної системи

СТАНОВЛЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
Становлення постіндустріальної системи було
підготовлено швидким економічним
зростанням 50-х і 60-х рр.., Результатом чого
стало значне підвищення добробуту населення
західних країн, і різким підвищенням ролі науки
і технологій в усіх сферах
суспільного життя. Застосування досягнень
науково-технічного прогресу змінило структуру
виробництва і зайнятості; зростання добробуту
викликав перегляд традиційних
матеріалістичних цінностей, а зросла роль
науки та освіти висунули цілі розвитку
особистості на місце одного з основних
соціальних пріоритетів.Всі ці обставини чітко
простежуються протягом перших післявоєнних
десятиліть.
• Доленосними для американської постіндустріальної економіки стали
наслідки рейганівської реформи. Найважливішим із них виявилося
зростання виробничих інвестицій. Основними його джерелами були, поперше, кошти самих американських підприємців, збережені в результаті
податкової реформи, по-друге, активізувалися банківські кредити, знову
ринули в промисловий сектор, і, по-третє, що хлинули в країну іноземні
інвестиції.

10. Найважливіша риса епохи постіндустріалізму

НАЙВАЖЛИВІША РИСА ЕПОХИ
ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ
Прогрес науки і освіти став найважливішою рисою епохи. Напередодні
Великої депресії в США на сто працівників доводилося тільки три
випускника коледжу, то в середині 50-х років їх кількість збільшилася в шість
разів, кількість учених і персоналу науково-дослідних установ зросла більш
ніж у десять разів лише з початку 30-х по середину 60-х
років, виробництвоінформаційних послуг зросла з 4,9 до 6,7% ВНП, а
частка в ньому витрат на освіту збільшилася в період з 1949 по 1969 рік
більш ніж удвічі. У цілому ж за два десятиліття, що минули після закінчення
Другої світової війни, витрати США на НДДКР зросли в 15, а витрати на всі
види освіти — в 6 разів, хоча сам ВНП лише потроївся. У 1965 році США
витрачали на НДДКР і освіту близько 10% ВНП.

12. Зміни завдяки постіндустріалізму

ЗМІНИ ЗАВДЯКИ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ
-Освіта -ввели загальну середню освіту -освіта стала
доступною -підняли освіту на рівень сучасних стандартів ліквідація безграмотності в країнах «третього світу» створюється система безперервної освіти
-Фізика
В останні десятиліття фізики відкрили високотемпературну
надпровідність. Досліджували процес «холодного»
термоядерного синтезу. У 2008 р. відбувся запуск Великого
адронного колайдера.
-Хімія
У 2010 р. лауреатами Нобелівської премії стали
американець Річард Хек та японці Еїті Негісі та Акіра Судзукі
за роботи із створення паладієвих каталізаторів в органічному
синтезі.
-Біологія та медицина
Почали застосовувати гемодіалізатори. У 1950-ті рр.
перше успішне пересадження нирки. Лемент і
Уотсон в 1953 р. відкрили структуру ДНК. У 1996 році
перший успішний експеримент з клонування.
Винахід оптичних волокон у 1955 році
-Гуманітарні науки
Основним напрямом сучасної філософії є
екзистенціалізм (як жити, існувати людині). Значне
пожвавлення спостерігається у сфері історичних,
соціологічних і політологічних досліджень. Учені
прагнуть дати об’єктивну картинку розвитку
людського суспільства.
-Основні напрямки розвитку НТР
А) Відкриття і використання нових технологій
Активно ведуться пошуки шляхів широкого використання енергії
сонця, вітру та геотермальних вод. Це особливо актуально після
аварії АЕС в Японії у 2011р. Внаслідок землетрусу.
Б) Комп’ютерна революція
З різким збільшенням кількості комп’ютерів та інформаційних
терміналів на перше місце в економічній і соціальній політиці
виходить проблема поєднання різних засобів і шляхів передачі
інформації в суспільстві. Усе це дозволяє говорити про
формування інформаційного суспільства. 3 червня право на
доступ до Інтернету є одним з прав людини
В) Техніка та нові технології
З 1970-х рр. почався процес комплексної автоматизації
виробництва. Створювались та набули поширення штучні
матеріали. Розвивається генна інженерія. Невід’ємною частиною
життя – телебачення.
Г) Освоєння космосу
Запуск у СРСР 4 жовтня 1957 р. першого штучного супутника Землі.
12 квітня 1961 рік Ю. Гагарін вперше в історії облетів навколо Землі.
Березень 1965 О. Леонов з космічного корабля вперше вийшов у
відкритий космос. 20 липня 1969 р. Армстронг і Олдрін висадилися
на Місяці.

15. Дякуємо за увагу!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Типи суспільства — Основні філософські концепції суспільства — СУСПІЛЬСТВО. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Розділ третій — ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ДРУГА — СУСПІЛЬСТВО. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ — 2. Основні філософські концепції суспільства

Типи суспільства.

У соціології суспільства поділяються на суспільства традиційні та індустріальні. Традиційне суспільство — суспільство з аграрним устроєм, з малорухливими соціальними структурами і з заснованим на традиції способом соціокультурної регуляції. У повсякденному розумінні традиційне суспільство сприймається як родово-племінне, феодальне суспільство, примітивне і відстале. Справді, традиційному суспільству притаманні вкрай низькі темпи розвитку виробництва, що могли задовольнити лише потреби на мінімальному рівні, а головне — велика інерційність, не сприйняття нових ідей, обумовлені особливостями функціонування суспільства. У традиційному суспільстві регламентуються, суворо контролюються норми, соціальні структури, соціальні інститути, звичаї, поведінка індивідів та ін. Соціальні утворення, освячені традиціями, вважаються непорушними, і навіть думка про їх можливе перетворення, зміну вважалась крамольною. Будь-який прояв свободи особи, що виступав новацією у суспільстві, пригноблюється і культурою, і соціальними інститутами, владними структурами.

Індустріальне (промислове) суспільство — суспільство, що безпосередньо визначається рівнем технічного, індустріального розвитку. Індустріальне суспільство — однієї з двох основних типів суспільств (поряд з капіталістичним суспільством), аналізується соціологами Заходу для порівняння природи сучасних суспільств з походженням і природою традиційних (родоплемінних, феодальних) суспільств. Термін індустріальне (промислове) суспільство введений у соціологію ще Сен-Сімоном. Природу і характер індустріального суспільства сформулювали Огюст Конт, Герберт Спенсер, Еміль Дюркгейм та ін. У 50 — 60-х роках XX ст. у США і Західній Європі у соціології висунута соціологами Ральфом Дариндорфом, Раймоном Ароном, Уолтом Ростоу, Деніелом Беллом та ін. концепція індустріального суспільства. З позицій сучасних теоретиків, індустріальне суспільство, капіталізм — його верхня, перехідна форма, обмежена суспільствами Європи XIX ст. і початку XX століть. Тоді, як, за Ральфом Дарендорфом, «індустріальне виробництво — не просто гість, який приходить, але, ймовірно, залишається з нами у тому чи іншому вигляді назавжди». Тому поняттю індустріальне суспільство як об’ємнішому віддається перевага перед капіталістичним суспільством. Капіталістичне суспільство — це суспільство, де індустріальне виробництво — переважаюча форма економічної організації перебуває у приватній власності, де підприємець відразу і власник, і головний суб’єкт управління трудовим процесом і робітниками. Але збіг власника і управлінця тимчасовий. Зі зростанням масштабів індустрії власність на капітал надалі не гарантує контролю над системами влади і авторитету на підприємствах. Промислове виробництво, у кінцевому рахунку, в економічно провідних фірмах — гігантах, починають контролювати менеджери — адміністратори. Тут теорія індустріального суспільства змикається з технократичними концепціями Арнольда Берла та ін.

Прихильники теорії індустріального суспільства визначають основні положення: по-перше, найзначніші історичні зміни у сучасному світі зв’язані з переходом від традиційних аграрних суспільств до індустріальних, заснованих на машинному виробництві, фабричній організації та дисципліні труда, національній системі господарства з вільною торгівлею і загальним ринком. Тому поняття індустріальне суспільство зв’язане з теорією модернізації як провідною концепцією суспільного розвитку; по-друге, існує певна логіка індустріалізації, що веде суспільство до збільшення подібності в основних інститутах. Чим вище індустріалізовані суспільства, тим більше тяжіють до одноманіття індустріальності; по-третє, перехід від традиційного до індустріального суспільства — прогресивний рух в історії, що асоціюється з руйнуванням традиційних спадкових привілеїв, проголошенням рівних громадянських прав і демократизацією суспільно-політичного життя. В індустріальному суспільстві станові перегородки зникають завдяки зростанню мобільності соціальної, на базі широкої доступності освіти починає переважати рівність можливостей. Загальна тенденція розвитку сучасного індустріального суспільства — це усунення зовнішніх соціальних за походженням нерівностей. Конфлікти і напруження в індустріальному суспільстві мають тенденцію врівноваженості. По-четверте, суттєвим елементом переходу від традиційного до індустріального суспільства виступає зміцнення національної ліберально-демократичної держави.

Розвитком системи ідей індустріального суспільства стали теорії постіндустріального суспільства.

Існують у соціальній філософії найрізноманітніші варіанти традиційного та індустріального суспільств.

Зрозуміло, соціологічний аналіз суспільства (генезис, концепції формування та функціонування, тенденції тощо) показує, що суспільства є сукупність всіх способів взаємодії і форм об’єднання людей, в яких виражається їх всебічна залежність один від одного. Суспільство — важлива категорія соціальної філософії та теоретичної соціології Сучасне суспільство — сукупність систем соціальних та державно-владних інститутів, взаємодія забезпечу с можливість функціонування та розвитку базисних і надбудовних суспільних відносин. Соціальні інститути, державні владні системи і політичні інститути взаємодіють у суспільстві, є рушійною силою прогресу і руху, вдосконалення суспільних відносин. Соціальний інтерес органічно зв’язаний з потребами і інтересами особи, суспільства. Потреби та інтереси людини, суспільства виступають джерелом і першопричиною суспільного прогресу.

Звичайно ж, у сучасних умовах політизації та демократизації суспільного життя в Україні соціологія має про вести науковий аналіз реальної соціальної структури суспільства сучасної України, розкрити джерела та шляхи її майбутнього суспільного прогресу. Етатизм, що лежить в основі створення системи нових суспільно-економічних і політичних відносин в Україні, характерний тим, що стратегічною метою є побудова державності — головного джерела економічних, соціальних, духовних реформ. Процес перетворення в Україні ставить ряд проблем реконструкції та вдосконалення політичної системи, упорядкування економічних відносин і формування ринкових стосунків, удосконалення соціальних і культурних сфер суспільства.

В ході соціологічного аналізу переважно вивчаються суб’єкти двох рівнів спільності.

По-перше, фундаментальний рівень формування, організації суспільства — це повністю людство, яке створює свої інтереси як єдина цивілізація у нескінченній будові світу.

По-друге, це соціальні інститути. Соціальний інститут — це стійка, організована форма діяльності груп, спільностей людей, соціальних верств, форма закріплення і спосіб здійснення соціалізованої діяльності, що забезпечує функціонування суспільних відносин. Соціальні

інститути виникають в процесі суспільного розподілу праці та суспільних відносин у межах соціальної організації суспільства. їх діяльність може характеризуватися зовнішньо і внутрішньо. Зовнішні соціальні інститути — це сукупність осіб, закладів, що мають певні матеріальні засоби і здійснюють конкретну соціальну функцію. Змістовна сторона діяльності соціальних інститутів — певний набір стандартів поведінки конкретних осіб у конкретній ситуації. Кожен соціальний інститут характеризується наявністю мети діяльності, конкретними функціями, що забезпечують її досягнення, набором соціальних позицій і ролей, типових для певного соціального інституту, а також системою санкцій, що забезпечують заохочення бажаної і пригнічення відхилення поведінки.

ПопередняЗмістНаступна

Відвідайте наш новий сайт — Матеріали для Нової української школи — планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Коммерческий грузовик

Грузовые перевозки — это основа мировой экономики. Только в Америке грузовики перевозят около 80% всех грузов, от продуктов питания до тяжелой техники, а их 3,5 миллиона профессиональных водителей грузовиков проезжают тысячи миль каждую неделю, чтобы выполнить свою работу. Firestone Industrial Products помогает отрасли и водителям грузовиков с комфортом работать с первоклассной антивибрационной технологией.

Компания Firestone впервые произвела революцию в коммерческом транспорте, выпустив пневморессору Airide ™ в 1934 году.С тех пор мы разработали и изготовили больше пневматических рессор для большего числа применений, чем любая другая компания-производитель пневматических рессор в мире. Следовательно, почти все грузовики класса 8 и многие из используемых сегодня прицепов ездят на пневморессорах.

Но наши коммерческие решения не ограничиваются пневморессорами для грузовых автомобилей. Инженеры Firestone возглавляют разработку и тестирование антивибрационных решений для всех видов коммерческого транспорта, включая кабины и интерьер грузовиков, крепления шасси и силовые агрегаты.

Наши продукты разработаны, чтобы помочь каждой части полуприцепа работать с максимальной нагрузкой, особенно водителю. Вот почему решения Firestone активно работают в кабине водителя, защищая водителя от разрушительной вибрации и шума. Крепления для кабины и пневморессоры сидений Firestone делают водителей более комфортными, производительными и менее подверженными несчастным случаям из-за усталости.

У нас есть производственные и распределительные центры в Польше, Китае, Коста-Рике, Бразилии и США.S. для обслуживания индустрии грузовых автомобилей в глобальном масштабе и в настоящее время поставляет антивибрационные решения одному из крупнейших производителей грузовых автомобилей легкой, средней и большой грузоподъемности.

Положитесь на продукты Firestone, чтобы предлагать инновационные решения на долгие годы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, почему производители автомобилей по всему миру сотрудничают с Firestone Industrial Products при разработке пневматических рессор.

Калифорния Департамент производственных отношений

Калифорния находится на переднем крае борьбы с мошенничеством с компенсациями рабочим.В приведенной ниже таблице подробно описывается деятельность Отдела компенсации работникам по выявлению и приостановлению участия поставщиков в системе-участнике в соответствии с §139.21 (a) Трудового кодекса. Эти действия включают уведомления о приостановке, запросы на слушание и приказы о приостановке.

Трудовой кодекс § 139.21 (а) приостанавливает работу провайдеров в системе, если они:

A. Признаны виновными в совершении преступления *, связанного с:

  • мошенничество или злоупотребление программами Medi-Cal или Medicare, системой компенсации работникам или любым пациентом;
  • индивидуальная медицинская практика в части ухода за пациентами;
  • финансовое преступление, связанное с Medi-Cal, Medicare или системой компенсации работникам;
  • квалификацию, функции или обязанности поставщика услуг.*

B. Отстранение от участия из-за мошенничества или злоупотреблений со стороны федеральных программ Medicare или Medicaid.
C. Отказ от лицензии, сертификата или разрешения на оказание медицинских услуг или их отзыв.

* Поставщики, приостановленные в соответствии с (A), также подлежат объединению и отклонению всех неурегулированных требований о залоге. Слушания о консолидации залогового права публикуются в Интернете.

поставщикам, включенным в список, были выданы уведомления о приостановлении или приказы о приостановлении в соответствии с разделом 139 Трудового кодекса.21 (а). Приостановление вступает в силу через 30 календарных дней после отправки уведомления, если оно не обжаловано.

Приостановление означает, что поставщики не могут предоставить или получить оплату за лечение, оценку или другие услуги, связанные с иском о компенсации работникам.

Бэббит, Джин Шайр Санта-Роза Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Чарлэп, Роберт Стивен Студио Сити Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Clusin, Уильям Томас Сан-Карлос Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Гири, Яшвант Балгири Кипарисовик Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Gosalakkal, Jayaprakash Ayillath Дейтон, Огайо Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Гулд, Роберт Норман Hemet Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Хостеттер, Роберт Клайд Shawnee, KS Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Хумейд, Мустафа Салех Бейкерсфилд Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Джусаян, Ненита Эвян University Place, WA Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Кнапп, Дэвид Пол Сан-Диего Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Кукреджа, Навраджан Колония, Нью-Джерси Врач С 02.12.2019 06.01.2020
переулок, Джейсон Уильям Уэстон, Флорида Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Лер, Бенджамин El Centro Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Леонг, Коллин Сан-Франциско Врач С 02.12.2019 06.01.2020
Лук, Питер Киваи Фресно Иглоукалывание С 02.12.2019 06.01.2020
Maffei, Лиза Тусон, Аризона Дипломированная медсестра С 02.12.2019 10.01.2020
Абрамс, Эндрю Исаак Тусон, Аризона Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Адамс, Альфред Юджин Эмеривилл Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Альтамирано, Уго Эстефано Сан-Франциско Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Амели, Хушанг Skokie, IL Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Берг, Роберт Эрик Палм-Сити, Флорида Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Броласки, Джордж Encinitas Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Чиба, Ингрид Берта Fairfield Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Форстер, Вольфрам Ричард La Jolla Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Гибсон, Джошуа Б. Сан-Франциско Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Манохара, Сакрепатна Бейкерсфилд Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Манзо, Джессика Дениз Ричмонд Техник в аптеке С 06.12.2019 06.01.2020
Маррокен, Онофре Холтвилл Техник в аптеке С 06.12.2019 10.01.2020
Макгоф, Джанель Линн Кармайкл Остеопатический С 06.12.2019 06.01.2020
Макнил, Джон Уильям Инглвуд Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Зефф, Арнольд Юджин Хилдсбург Врач С 06.12.2019 06.01.2020
Питц, Мишель Эскондидо Профессиональная медсестра С 20.09.2019 14.11.2019
Nsek, Esthella Сан-Бернардино Дипломированная медсестра / Медсестра общественного здравоохранения С 20.09.2019 14.11.2019
Pense, Кеннет Реддинг Лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи С 20.09.2019 14.11.2019
Фелан, Джеффри Фоллбрук Врач С 20.09.2019 14.11.2019
Рундалл, Фред Юкайпа Врач С 20.09.2019 14.11.2019
Fatunmbi, Ayodeji Торранс Деловой человек (А) * 20.09.2019 14.11.2019
Ианакон, Дэвид Vero Beach, FL Врач С 20.09.2019 14.11.2019
Jeereddi, Судати Помона Врач С 20.09.2019 14.11.2019
Литман Роберт Линкольн Врач С 20.09.2019 14.11.2019
Манчестер, Марк Реддинг Скорая медицинская помощь-фельдшер С 20.09.2019 14.11.2019
Медина, Даниэль Риверсайд Деловой человек (А) * 20.09.2019 14.11.2019
Миллер, Эми Ниланд Дипломированная медсестра С 20.09.2019 14.11.2019
Минтон, Даниэль Лос-Анджелес Врач С 20.09.2019 14.11.2019
Масселл, Шерил Reno, NV Техник в аптеке С 20.09.2019 14.11.2019
Лейн, Клинтон Сонома Врач (К) 15.08.2019 16.10.2019
Маккей, Кристофер Бирмингем, AL Врач (К) 15.08.2019 16.10.2019
Прошак, Ярослав Valley Village Владелец бизнеса (А) * 15.08.2019 16.10.2019
Рейнольдс, Кэтлин Модесто Дипломированная медсестра (К) 15.08.2019 16.10.2019
Рей-Роблес, Мария Тарзана Дипломированная медсестра (К) 15.08.2019 16.10.2019
Семя, Лаура Сан-Диего Врач (К) 15.08.2019 16.10.2019
Руис, Рикардо Ранчо Кукамонга Деловой человек (А) * 15.08.2019 16.10.2019
Смайлик, Даниэль Дель Мар Врач (К) 15.08.2019 16.10.2019
Стефенсон, С.Уитни Траки Дипломированная медсестра / медсестра-анестезиолог (К) 15.08.2019 16.10.2019
Вс, Давид Оранжевый Врач (К) 15.08.2019 16.10.2019
Самптер, Chantay Питтсбург Дипломированная медсестра (К) 15.08.2019 16.10.2019
Сваджян, Тигран Ньюпорт-Бич Врач (А) * 15.08.2019 16.10.2019
Веласкес, Марица Лас-Вегас, Невада Офис-менеджер (А) * 15.08.2019 16.10.2019
Велес, Каролина Остин, Техас Врач (К) 15.08.2019 16.10.2019
Онубах, Бонифаций Марина дель Рей Невролог (B) и (C) 17.01.2017 17.02.2017
Аргуэльо, Карлос Чула Виста Прочный Медицинский Оборудование Провайдер (А) * 17.01.2017 17.02.2017
Дахан, Даниэль Лонг-Бич Мануальный терапевт (B) и (C) 17.01.2017 17.02.2017
Андерсон, Скотт Додд Кармайкл Врач (B) и (C) 31.01.2017 21.03.2017
Хамид, Султан Саид Конкорд Врач (B) и (C) 31.01.2017 21.03.2017
Pakdel-Nabati, Touba Мира Лома Мануальный терапевт (А) * 31.01.2017 21.03.2017
Ивар, Алан К. Коста Меса Мануальный терапевт (А) * 17.01.2017 24.03.2017
Барри, Майкл Санта-Ана Мануальный терапевт (А) * 17.01.2017 Обжаловано 03.04.2017
Коэн, Митчелл Долина фонтанов Врач (А) * 17.01.2017 Обжаловано 03.04.2017
Доши, Тушар Ньюпорт-Бич Врач (А) * 17.01.2017 Обжаловано 03.04.2017
Гарсия, Юлиан Национальный город Прочный Поставщик медицинского оборудования (А) * 15.03.2017 14.04.2017
Марруджо, Джетро El Centro Переводчик (А) * 15.03.2017 14.04.2017
Беорис, Питер Энтони Монтегю Врач (B) и (C) 15.03.2017 14.04.2017
Nguyen, Quynam Оранжевый Врач (А) * 22.03.2017 25.04.2017
Дробот, Майкл Д. Ньюпорт-Бич Оператор больницы (А) * 28.03.2017 28.04.2017
Мартинес, Рубен Марсиаль Murietta Деловой человек (А) * 07.07.2017 Обжаловано 28.04.2017
Риз, Джордж Мира Лома Мануальный терапевт (А) * 28.03.2017 28.04.2017
Соболь, Филип Лос-Анджелес Врач-ортопед (А) * 17.01.2017 Обжаловано 04.05.2017
Херик, Томас Лос-Анджелес Врач (A) * и (B) 17.01.2017 Обжаловано 04.05.2017
Severt, Raymond Санта-Ана Врач (A) * и (C) 03.04.2017 04.05.2017
Джонсон, Кеннет Уэйн Taft Врач (A) *, (B) и (C) 03.04.2017 04.05.2017
Хаузер, Стивен Санта-Фе-Спрингс Прочный Поставщик медицинского оборудования (А) * 14.04.2017 15.05.2017
Дробот, Майкл Р. Ньюпорт-Бич Поставщик фармацевтических услуг (А) * 14.04.2017 15.05.2017
Ян, Джейсон Пасадена Врач (А) * 17.01.2017 Обжаловано 01.06.2017
Ван Дайк, Нил Шеридан Ортопед (А) * 19.05.2017 07.07.2017
Риглер, Стивен Джей Сан-Диего Мануальный терапевт (А) * 14.04.2017 Обжаловано 27.07.2017
Иглесиас, Фермин Глендейл Прочный Поставщик медицинского оборудования (А) * 15.05.2017 Обжаловано 02.08.2017
Гогац, Роберт Murrieta Мануальный терапевт (А) * 07.07.2017 08.08.2017
Саят, Леовигильдо Ломпок Физиотерапевт (А) * 07.07.2017 08.08.2017
Баркал, Пол Сан-Диего Врач (К) 07.07.2017 08.08.2017
Мартинез, Александр Киев El Centro Прочный Поставщик медицинского оборудования (А) * 07.07.2017 08.08.2017
Rose, Роберт Альва Ирвин Врач (А) * 03.05.2017 Обжаловано 14.08.2017
Кампау, Джеффри Йорба Линда Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 08.08.2017 08.09.2017
Чавес, Рафаэль У. Ранчо Кукамонга Помощник врача (К) 18.08.2017 19.09.2017
Hong, Simon Герлог Оператор медицинской клиники (А) * 18.08.2017 19.09.2017
Mirallegro, Landen Йорба Линда Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 18.08.2017 19.09.2017
Веннекер, Венделл Напа Врач (К) 18.08.2017 19.09.2017
Ян, Чи Хун Сан-Габриэль Врач (A) * и (C) 18.08.2017 19.09.2017
Аббасси, Алекс Тарзана Врач (К) 26.09.2017 26.09.2017
Хоршад, Авраам Беверли-Хиллз Прочный Поставщик медицинского оборудования (А) * 25.08.2017 26.09.2017
Мартин, Тимофей Бенисия Остеопат (B) и (C) 07.07.2017 29.09.2017
Абадир, Махер Модесто Врач (К) 01.09.2017 02.10.2017
Гойена, Данниел Whittier Ассистент физиотерапевта (A) * и (C) 01.09.2017 02.10.2017
Глава, Николь Пало-Альто Врач (К) 01.09.2017 02.10.2017
Продажи, Joseff Буэна-Парк Физиотерапевт (A) * и (C) 01.09.2017 02.10.2017
Погосян, Эдгар Глендейл Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 01.09.2017 02.10.2017
Балбас, Эдвард Ранчо Кукамонга Врач (А) * 08.08.2017 Обжаловано 30.10.2017
Лемус, Джеймс Торговля Врач (A) * и (B) 25.08.2017 Обжаловано 01.12.2017
До, Кевин Шерман-Оукс Врач (A) * и (B) 25.08.2017 Обжаловано 19.10.2018
Монрой, Эндрю Санта-Барбара Врач (К) 08.09.2017 Обжаловано 27.03.2018
Брумберг, Барри Сан-Диего Врач (A) * и (C) 08.09.2017 09.10.2017
Ordog, Гэри Ньюхолл Врач (А) * 08.09.2017 Обжаловано 08.12.2017
Ерошевич, Христина Беверли-Хиллз Врач (A) * и (B) 08.09.2017 Обжаловано 08.12.2017
Бризендин, Роберт Сан-Диего Психолог (К) 08.09.2017 09.10.2017
Альберт, Самуэль Тастин Врач (А) * 08.09.2017 09.10.2017
Гейгер, Кеннет Сонома Врач (К) 22.09.2017 22.10.2017
Андерсон, Дэвид Сан-Диего Мануальный терапевт (A) * и (B) 22.09.2017 22.10.2017
Тейлор, Роберт Лос-Анджелес Мануальный терапевт (A) * и (C) 22.09.2017 22.10.2017
Вальдес, Канделария Hemet Поставщик медицинских услуг (A) * и (B) 22.09.2017 22.10.2017
Бензор, Джоан Риверсайд Врач (A) * и (C) 22.09.2017 22.10.2017
Диас, Хулио Санта-Барбара Врач (A) * и (C) 22.09.2017 22.10.2017
Андерсон, Марк Лесной массив Стоматолог (A) *, (B) и (C) 22.09.2017 22.10.2017
Табуйо, Джерри Сан-Хасинто Поставщик медицинских услуг (A) * и (B) 22.09.2017 22.10.2017
Кинг, Кристофер Беверли-Хиллз Деловой человек (А) * 22.09.2017 27.10.2017
Хафези, Фархад Ковина Врач (A) * и (C) 22.09.2017 Обжаловано 09.11.2017
Нельсон, Мариса Торранс Поставщик медицинских услуг (А) * 29.09.2017 29.10.2017
Пирс, Дольфус Лемур Мануальный терапевт (A) * и (C) 29.09.2017 29.10.2017
Songco, Марлон Mendota Поставщик медицинских услуг (А) * 29.09.2017 29.10.2017
Норвуд, Раффил Розамонд Профессиональная медсестра (A) *, (B) и (C) 29.09.2017 29.10.2017
Пон, Давид Лисбург, Флорида Врач (A) *, (B) и (C) 29.09.2017 Обжаловано 29.01.2018
Тонелли, Рэндалл Сан-Матео Аптекарь (А) * 29.09.2017 29.10.2017
Бейли, Уильям Ричард Сан-Диего Остеопат (A) * и (C) 29.09.2017 29.10.2017
Чанг, Хелен Юк Юй Poway Врач (К) 29.09.2017 29.10.2017
Коул, Мэтью Ньюпорт-Бич Врач (A) * и (B) 29.09.2017 29.10.2017
Гаррет, Вирджиния Сарасота, Флорида Дипломированная медсестра (A) * и (C) 29.09.2017 29.10.2017
Джонсон, Бенни Encinitas Остеопат (К) 29.09.2017 29.10.2017
Мерфи, Джеймс Фрэнсис Encinitas Остеопат (A) * и (C) 29.09.2017 29.10.2017
Азаб, Адлы Аяд West Covina Врач (К) 06.10.2017 06.11.2017
Деорио, Кейт Санта-Моника Врач (К) 06.10.2017 06.11.2017
Гудвин, Джереми г.Шаста Врач (К) 06.10.2017 06.11.2017
Хай, Эдвард Хайленд Врач (К) 06.10.2017 Обжаловано 17.11.2017
Моранвилл, Джон Лафайет Врач (К) 06.10.2017 06.11.2017
Оуэнс, Кристофер Сан-Франциско Врач (К) 06.10.2017 06.11.2017
Палмер, Троя Чино Врач (A) * и (C) 06.10.2017 06.11.2017
Персо, Гарольд Вестлейк, Огайо Врач (A) * и (C) 06.10.2017 06.11.2017
Сахлолбей, Хоссейн Блайт Врач (А) * 06.10.2017 Обжаловано 22.11.2017
Скотт, Кристофер Палм-Спрингс Медсестра (A) * и (C) 06.10.2017 06.11.2017
Струццо, Джозеф Кафедральный собор Врач (К) 06.10.2017 06.11.2017
Узун, Гювен Марина Дель Рей Врач (К) 06.10.2017 06.11.2017
Бабу, Сатиш Нараянаппа BolingBrook, IL Врач (A) * и (C) 13.10.2017 13.11.2017
Chukwudi, Uche Gardena Врач (К) 13.10.2017 13.11.2017
Эквебелем, Аделина Gardena Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 13.10.2017 13.11.2017
Ким, Виктория Лос-Анджелес Врач (A) * и (C) 13.10.2017 13.11.2017
Виджегунаратне, Шри Джаянтха Анахайм-Хиллз Врач (A) * и (C) 13.10.2017 13.11.2017
Onyeabor, Виктория Онтарио Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 13.10.2017 13.11.2017
Onyeabor, Годвин Онтарио Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 13.10.2017 13.11.2017
Окой, Чарльз Карсон Врач (A) * и (C) 13.10.2017 13.11.2017
Миллион, Дарья Корона Медсестра (A) * и (C) 13.10.2017 13.11.2017
Thyagaraj, Sujan Розуэлл, Нью-Мексико, Врач (К) 15.09.2017 16.10.2017
Синглтон, Ронда Лос-Анджелес Поставщик медицинских услуг (A) * и (B) 15.09.2017 16.10.2017
Мин, Бьонг Чун Флоренция, CO Поставщик медицинских услуг (А) * 15.09.2017 16.10.2017
Комден, Саша Санта-Моника Врач (К) 20.10.2017 20.11.2017
Хаггерти, Маргарет Трейси Врач (К) 20.10.2017 20.11.2017
Охеменг, Август Буэна-Парк Врач (A) * и (C) 20.10.2017 20.11.2017
Филлипс, Чарльз Фресно Врач (К) 20.10.2017 20.11.2017
Таррик, Джордж Лонг-Бич Врач (А) * 20.10.2017 20.11.2017
Абрахамс, Ариэль Лос-Анджелес Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Ан, Санг Лос-Анджелес Поставщик медицинских услуг (А) * 27.10.2017 28.11.2017
Банда, Цезарь Fair Oaks Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Бони, Кианси Торранс Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Чам, Даниэль Альгамбра Врач (A) * и (C) 27.10.2017 28.11.2017
Чидуэме, Эммануэль Анахайм Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 27.10.2017 28.11.2017
Ehlinger, Thomas Охай Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Флорес, Джон Mission Hills Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Лэнг, Джордж Лонг-Бич Поставщик медицинских услуг (А) * 27.10.2017 28.11.2017
Ли, Йонг Лос-Анджелес Поставщик медицинских услуг (А) * 27.10.2017 28.11.2017
Миранда, Эмилио Лос-Анджелес Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Шагинян, Хирар Лос-Анджелес Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Сильверс, Фредерик Лос-Анджелес Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Троттер, Альфред Чула Виста Врач (К) 27.10.2017 28.11.2017
Бейли, Дэвид Лома Линда Врач (К) 03.11.2017 04.12.2017
Цой, Эдди Санта-Кларита Физиотерапия (A) * и (C) 03.11.2017 04.12.2017
Кларк, Карла Чикаго, Иллинойс Врач (К) 03.11.2017 04.12.2017
Heikali, Moosa Лос-Анджелес Врач (К) 03.11.2017 04.12.2017
Итурзаэта, Ненита Корона Врач (К) 03.11.2017 04.12.2017
Ким, Хва Джа Харбор-Сити Дипломированная медсестра (A) * и (C) 03.11.2017 04.12.2017
Ким, Сонвен Аркадия Физиотерапия (A) * и (C) 03.11.2017 04.12.2017
Ли, Вон Сук Хантингтон-Парк Иглотерапевт (A) * и (C) 03.11.2017 04.12.2017
Loftus, Пол Напа Врач (К) 03.11.2017 04.12.2017
Макдоннел, Джеймс Бейкерсфилд Врач (К) 03.11.2017 04.12.2017
МакГроарти, Джон Северный Голливуд Врач (К) 03.11.2017 04.12.2017
Мун, Хи Юнг Gardena Дипломированная медсестра (A) * и (C) 03.11.2017 04.12.2017
Руис, Гонсало Ламонт Врач (A) * и (C) 03.11.2017 04.12.2017
Шринивасан, Пурнима Уолнат-Крик Врач (К) 03.11.2017 04.12.2017
Тота, Нага Эль-Кахон Врач (A) * и (C) 03.11.2017 04.12.2017
Дуэр, Адам Сакраменто Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Фудзимото, Аллен Сан-Лоренцо Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Гиллеспи, Джон Возвышенность Аптекарь (К) 09.11.2017 11.12.2017
Хечанова, Джонатан Альбукерке, NM Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Икута, Клайд Анахайм Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Ли, Кэтрин Ынджу Санленд Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Мишель, Джеймс Кармель Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Нгуен, Тхань University Place, WA Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Тралла, Майкл Wheat Ridge, CO Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Уильямс, Брайан Скотт Чикаго, Иллинойс Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Вятт, Копье Лос-Анджелес Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Тран, Элизабет Дук Долина фонтанов Аптекарь (A) * и (C) 17.11.2017 19.12.2017
Снайдер, Патрисия Энн Atascadero Врач (К) 17.11.2017 18.12.2017
Гусман, Ренато Desert Hot Springs Врач (К) 17.11.2017 18.12.2017
Санамян, Анжелика Лос-Анджелес Оператор медицинской клиники (А) * 17.11.2017 18.12.2017
Микаэлян, Майк Лос-Анджелес Оператор медицинской клиники (А) * 17.11.2017 18.12.2017
Овсепян, Лианна Лос-Анджелес Оператор Imaging Company (А) * 17.11.2017 18.12.2017
Ахтель, Роберт Эндрю Сакраменто Врач (К) 17.11.2017 18.12.2017
Rawlani, Vinay Чикаго, Иллинойс Врач (К) 17.11.2017 18.12.2017
Григорян, Арман Глендейл Оператор Imaging Company (А) * 17.11.2017 18.12.2017
Овсепян, Артак Taft Оператор Imaging Company (А) * 17.11.2017 18.12.2017
Ananeh-Firempong, Owusu Беверли-Хиллз Врач (A) * и (C) 17.11.2017 18.12.2017
Кху, Теанна Лос-Анджелес Аптекарь (А) * 17.11.2017 18.12.2017
Григорян, Нуриста Глендейл Оператор Imaging Company (А) * 17.11.2017 18.12.2017
Мерфи, Мэри Шарлин Сан-Диего Врач (К) 17.11.2017 18.12.2017
Шмальхорст, Уильям Бейкерсфилд Врач (К) 09.11.2017 11.12.2017
Чо, Мэтью Ирвин Аптекарь (А) * 22.11.2017 26.12.2017
Рыба, Дэвид Уэйн Лос-Анджелес Деловой человек (А) * 22.11.2017 26.12.2017
Гарнизон, Давид Лос-Анджелес Помощник врача (A) * и (C) 22.11.2017 26.12.2017
Хуанг, Бояо Сан-Марино Врач (A) * и (C) 22.11.2017 26.12.2017
Нгуен, Перри Хантингтон-Бич Аптекарь (A) * и (C) 22.11.2017 26.12.2017
Сантьяго, Элеонора Ирвин Врач (A) * и (C) 22.11.2017 26.12.2017
Йи, Элвин Ирвин Врач (A) * и (C) 22.11.2017 26.12.2017
Антковяк, Григорий Сан-Дейго Врач (К) 01.12.2017 08.01.2018
Ким, Джи Хэ Фуллертон Медсестра (A) * и (C) 01.12.2017 08.01.2018
Briones, Нэнси Аделанто Дипломированная медсестра (А) * 01.12.2017 08.01.2018
Виллаброза, Присцилла Ковина Оператор хосписа (А) * 01.12.2017 08.01.2018
Патроу, Шарон Ковина Оператор хосписа (А) * 01.12.2017 08.01.2018
Асланян, Эдуард Ван Nuys Деловой человек (А) * 08.12.2017 08.01.2018
Будагова, Эльза Форт-Уэрт, Техас Помощник врача (А) * 08.12.2017 08.01.2018
Кастильо, Эрвин Лос-Анджелес Дипломированная медсестра (А) * 08.12.2017 08.01.2018
Клинтон, Эдмонд Пасадена Врач (К) 08.12.2017 08.01.2018
Шагоян, Армен Ван Nuys Деловой человек (А) * 08.12.2017 08.01.2018
Васкес, Кэролайн Ван Найс Деловой человек (А) * 08.12.2017 08.01.2018
Шубхакар, Сомварпет Porterville Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Вяс, Джейшри Анахайм Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Виндзор, Роберт Мариетта, Джорджия Врач (A) * и (C) 15.12.2017 19.01.2018
Абдельмалек, Самех Индио Зарегистрированный фармацевт (A) * и (C) 15.12.2017 19.01.2018
Азеведо, Алан Чико Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Беннет, Мартин Энсино Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Фаррелл, Джули Глендейл, Огайо Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Галиция, Джеймс Бланко, Техас Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Le, Kimberly Кармайкл Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Людерс, Джеймс Санта-Роза Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Маккензи, Джоан Редондо-Бич Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Роуэлл, Раймонд Дублин Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Севинор, Шелдон Линн, Массачусетс Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Стернер, Роберт Сан-Диего Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Стром, Гленн Сан-Франциско Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Тангума, Мануэль III Сан-Маркос Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Уорбриттон, Джон III Окленд Врач (К) 15.12.2017 19.01.2018
Вивиан, Майкл Вентура Врач (К) 22.12.2017 29.01.2018
Хьюз, Дерек Патрик Оберн Врач (К) 22.12.2017 29.01.2018
Андрей, Хыгин Фресно Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Крейвен, Николь Winter Park, FL Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Эбнер, Джеральд Санта-Мария Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Гордон, Мэтью Салем, OR Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Гамильтон, Дениз Ксения, Огайо Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Мантелл, Ричард Дана-Пойнт Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Нолл, Брэдфорд Беверли, Массачусетс Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Росс, Мартин Сиэтл, Вашингтон Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Сиссон, Вергилий Сан-Бернардино Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Янг, Джеффри Aptos Врач (К) 19.01.2018 23.02.2018
Альтман, Дэвид Чико Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Пчела Давид Лома Линда Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Кук, Кэтрин Ньюпорт-Бич Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Galaz, Nguyet La Puente Советник (А) * 26.01.2018 28.02.2018
Ханусек, Гордон Панорама города Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Джеффри, Карренда Лос-Анджелес Советник (А) * 26.01.2018 28.02.2018
Кан, Дэвид Окленд Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Кивиат, Дуглас Сан-Диего Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Маллада, Дан Хлодвиг Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Микло, Анджела Ланкастер Советник (А) * 26.01.2018 28.02.2018
Миллер, Лори Лонг-Бич Советник (А) * 26.01.2018 28.02.2018
Морроу, Лентон Сакраменто Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Наварро, Марибель Norwalk Советник (А) * 26.01.2018 28.02.2018
Парк, Чанг Whittier Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Квили, Джордж Окленд Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Сахни, Джотсна Тусон, Аризона Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Vevaina, Джеймс Сан-Диего Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Ван, Реньян Алмазный стержень Врач (К) 26.01.2018 28.02.2018
Уитсон, Леланд Редондо-Бич Врач (A) * и (C) 26.01.2018 28.02.2018
Womack, Shyrie Колокольчик Советник (А) * 26.01.2018 28.02.2018
Черный, Элизабет Лонг-Бич Советник (А) * 02.02.2018 22.03.2018
Фернандес, Кэти Дауни Советник (А) * 02.02.2018 22.03.2018
Гувер, Эрин Лонг-Бич Советник (А) * 02.02.2018 Обжаловано 29.01.2019
Ортис, Синди Norwalk Советник (А) * 02.02.2018 22.03.2018
Касильяс, Хелса Лос-Анджелес Советник (А) * 23.02.2018 27.03.2018
Диаз, Тамара Whittier Советник (А) * 23.02.2018 27.03.2018
Домингес, Артур Глендейл Советник (А) * 23.02.2018 27.03.2018
Золото, Карл Спрингфилд, Иллинойс Врач (К) 23.02.2018 27.03.2018
Талавера, Ирма Колокольчик Советник (А) * 23.02.2018 27.03.2018
Томас, Дебра Ричлендс, Вирджиния Врач (К) 23.02.2018 27.03.2018
Васкес, Лаура Пико Ривера Советник (А) * 23.02.2018 27.03.2018
Ахтар, Мухаммад Темпе, Аризона Врач (К) 16.02.2018 22.03.2018
Kyri, Lien Хантингтон-Бич Врач (К) 16.02.2018 22.03.2018
Лаутербах, Стивен Бингемтон, Нью-Йорк Врач (К) 16.02.2018 22.03.2018
Le, Christian Портленд, ИЛИ Врач (К) 16.02.2018 22.03.2018
Петраглиа, Джон Ньюпорт-Бич Врач (К) 16.02.2018 Обжаловано 29.01.2019
Кркашарян, Аарон Лос-Анджелес Деловой человек (А) * 16.03.2018 24.04.2018
Ераносян, Торос Энсино Владелец бизнеса (А) * 16.03.2018 24.04.2018
Grusd, Рональд Лос-Анджелес Врач (А) * 16.03.2018 24.04.2018
Альтамирано, Джозеф Р Ньюпорт-Бич Врач (А) * 03.04.2018 25.05.2018
Айоделе, Эммануэль Rolling Hills Врач (А) * 03.04.2018 25.05.2018
Baliton, Aniceto Алмазный стержень Владелец бизнеса (А) * 03.04.2018 25.05.2018
Доминго, Нестор Ла Верн Владелец бизнеса (А) * 03.04.2018 25.05.2018
Агбу, Обиагели Карсон Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 13.04.2018 25.05.2018
Фишер, Тереза ​​ Аделанто Врач (А) * 13.04.2018 25.05.2018
Гамбарян, Акоп Сан-Педро Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 13.04.2018 25.05.2018
Шатворян, Анаит Алисвилль, AL Оператор медицинской клиники (А) * 13.04.2018 25.05.2018
Simitian, Hovik Leavenwork, KS Оператор медицинской клиники (А) * 13.04.2018 25.05.2018
Смит, L’Tanya Форт-Уэрт, Техас Помощник врача (А) * 13.04.2018 25.05.2018
Нгуен, Ви Плаценция Врач (А) * 13.04.2018 25.05.2018
Луцейко, Оксана Гранада-Хиллз Деловой человек (А) * 16.04.2018 25.05.2018
Дюма, Фредерик Мендосино Врач (К) 16.04.2018 25.05.2018
Лат, Элейн Дублин Оператор компании по уходу на дому (А) * 19.04.2018 25.05.2018
Диван, Джон Mobile, AL Врач (К) 20.04.2018 25.05.2018
Клосс, Герберт Остров Мерсер, Вашингтон Врач (К) 20.04.2018 25.05.2018
Murnane, Thomas Delmar, NY Врач (К) 20.04.2018 25.05.2018
Вардумян, Кнарик Феникс, Аризона Владелец медицинской клиники (А) * 20.04.2018 25.05.2018
Лат, Эррол Ла Верн Владелец компании по уходу на дому (А) * 27.04.2018 26.06.2018
Лат, Тельма Ла Верн Владелец компании по уходу на дому (А) * 27.04.2018 26.06.2018
Нихакт, Ник Шерман-Оукс Владелец медицинской диагностической компании (А) * 27.04.2018 26.06.2018
Баско, Майкл Вашингтон, округ Колумбия Врач (К) 18.05.2018 26.06.2018
Чен, Джеймс Палмдейл Владелец аптеки (A) * и (B) 18.05.2018 26.06.2018
Дэвис, Родни Сан-Диего Помощник врача (К) 18.05.2018 26.06.2018
Гарба, Абдул Ван Nuys Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 18.05.2018 26.06.2018
Харрис, Талиаферро Pine Bluff, AR Оператор медицинской клиники (А) * 18.05.2018 26.06.2018
Ломели, Луис Онтарио Врач (К) 18.05.2018 26.06.2018
Маллари, Иринео Морган Хилл Дипломированная медсестра (К) 18.05.2018 26.06.2018
Вальдес, Фернандо Садовая роща Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 18.05.2018 26.06.2018
Беккер мл., Фредерик Лютер Сан-Франциско Врач (К) 22.06.2018 25.07.2018
Ботиль, Лестер Этуотер Аптекарь (К) 22.06.2018 25.07.2018
Данг, Ниги Ван Фриан Аптекарь (К) 22.06.2018 25.07.2018
Долезаль, Петер Франц Резеда Аптекарь (К) 22.06.2018 25.07.2018
Гомес, Дэвид Лонг-Бич Владелец медицинской клиники (А) * 22.06.2018 25.07.2018
Капри, Алексей Sheridan, OR Владелец компании скорой помощи (A) * и (B) 22.06.2018 25.07.2018
Кингсбери, Уэсли Харлан Блумингтон Бизнес-менеджер (A) * и (B) 22.06.2018 25.07.2018
Мумджян Сергей Алексеевич Лос-Анджелес Бизнес-менеджер (A) * и (B) 22.06.2018 25.07.2018
Пила, Eng Chuan Кастро-Вэлли Врач (К) 22.06.2018 25.07.2018
Такер, Аманда Д. Wailuku, HI Врач (К) 22.06.2018 25.07.2018
Ву, Хоанг Май Тхи Сан-Хосе Медсестра (К) 22.06.2018 Обжаловано 29.01.2019
Уокер, Тони Гейл Инглвуд Аптекарь (К) 22.06.2018 25.07.2018
Юсефф, Наги М. Пасадена Техник в аптеке (К) 22.06.2018 25.07.2018
Смит, Роберт С. Сан-Диего Врач (К) 26.06.2018 14.09.2018
Афолаби, Акинола Лонг-Бич Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 20.07.2018 14.09.2018
Агедо, Климент Фонтана Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 20.07.2018 14.09.2018
Ким, Суньуп Этуотер Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 20.07.2018 14.09.2018
Океке, Евхария Карсон Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 20.07.2018 14.09.2018
Пауэрс, Томас Санта-Ана Врач (А) * 20.07.2018 14.09.2018
Рикеттс, Джеффри Аделанто Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (А) * 20.07.2018 14.09.2018
Рикеттс, Марла Ван Найс Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 20.07.2018 14.09.2018
Сеттерфилд, Карен Вентура Дипломированная медсестра (К) 20.07.2018 14.09.2018
Юг, Дженнифер Темпе, Аризона Дипломированная медсестра (К) 20.07.2018 14.09.2018
Томас, Дженнифер Линкольн Дипломированная медсестра (К) 20.07.2018 Обжаловано 11.12.2018
Вальтер-Эз, Сильвия Алисвилль, AL Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 20.07.2018 14.09.2018
Аслам, Шева Плаценция Респираторная помощь (К) 27.07.2018 21.09.2018
Богомольный, Валерий Sheridan, OR Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 27.07.2018 21.09.2018
Денис, Мары Эксетер Профессиональная медсестра (К) 27.07.2018 21.09.2018
Джавахериан, Rouzbeh Лос-Анджелес Владелец аптеки (A) *, (B) и (C) 27.07.2018 21.09.2018
Легаспи, Эддисон Ломита Физиотерапевт (A) * и (C) 27.07.2018 21.09.2018
Линг, Джейсон Сан-Диего Остеопат (A) *, (B) и (C) 27.07.2018 21.09.2018
Мин, Джейсон Флоренция, CO Оператор медицинской клиники (А) * 27.07.2018 21.09.2018
Моди, Ясвант Лос-Анджелес Врач (К) 27.07.2018 21.09.2018
Морроу, Дэвид Беверли-Хиллз Врач (A) *, (B) и (C) 27.07.2018 21.09.2018
Ой, Габи Садовая роща Респираторная помощь (К) 27.07.2018 Обжаловано 14.09.2018
Шарим, Фархад Taft Зарегистрированный фармацевт (A) * и (B) 27.07.2018 21.09.2018
Тахмасян, Ваге Сан-Диего Поставщик медицинского оборудования длительного пользования (A) * и (B) 27.07.2018 21.09.2018
Башни, Бренда Бауэрс Профессиональная медсестра (К) 27.07.2018 21.09.2018
Уоллес, Шаретта Gardena Бизнес-менеджер (A) * и (B) 27.07.2018 21.09.2018
Зверев, Эмилия Ван Nuys Бизнес-менеджер (A) * и (B) 27.07.2018 21.09.2018
Калаустро, Эдна Дейли-Сити Врач (A) *, (B) и (C) 10.08.2018 21.09.2018
Эстрелла, Юдифь Лос-Анджелес Деловой человек (A) * и (B) 10.08.2018 21.09.2018
Гусман, Вильмер Северный мост Деловой человек (A) * и (B) 10.08.2018 21.09.2018
Джеймс Ричард Caliente Дипломированная медсестра (A) *, (B) и (C) 10.08.2018 21.09.2018
Квон, Охун Taft Мануальный терапевт (A) *, (B) и (C) 10.08.2018 21.09.2018
Ньюкирк, Дебра Юкка Вэлли Профессиональная медсестра (К) 10.08.2018 21.09.2018
Рис, Бренда Морено-Вэлли Клинический социальный работник (A) *, (B) и (C) 10.08.2018 Обжаловано 30.11.2018
Гарбино, Джон Дана-Пойнт Деловой человек (А) * 10.08.2018 21.09.2018
Лаге, Давид Сан-Матео Фельдшер (А) * 10.08.2018 21.09.2018
Синьорелли, Доменик Стэнтон Ортопед (А) * 10.08.2018 Обжаловано 03.05.2019
Каннингем, Ричард Дель Мар Врач (К) 31.08.2018 15.11.2018
Коупленд, Джон Антиохия Врач (К) 31.08.2018 15.11.2018
Абад, Эдуардо Сан-Франциско Деловой человек (А) * 07.09.2018 Обжаловано 30.10.2018
Бесерра, Элизабет Риверсайд Техник в аптеке (A) * и (C) 07.09.2018 15.11.2018
Боулер, Скотт Бомонт Практикующий респираторный врач (A) * и (C) 07.09.2018 15.11.2018
DeJesus, Jose Ланкастер Врач (К) 07.09.2018 15.11.2018
ДиКарло, Грегори Мерсед Врач (К) 07.09.2018 15.11.2018
Dureza, Renan Балтимор, Мэриленд Врач (К) 07.09.2018 15.11.2018
Эльзик, Экрам Сан-Клементе Врач (К) 07.09.2018 15.11.2018
Фендерсон, Кейт Meadow Vista Врач (К) 07.09.2018 15.11.2018
Джилл, Джеймс Сан-Рамон Врач (К) 07.09.2018 15.11.2018
Gracia-Olea, Edgardo Чула Виста Врач (К) 07.09.2018 15.11.2018
Джеймс, Элейн Колумбия, Южная Каролина Врач (А) * 07.09.2018 15.11.2018
Сааведра, Меле Сан-Франциско Деловой человек (А) * 07.09.2018 15.11.2018
Рен, Рэнди Ломпок Практикующий респираторный врач (A) * и (C) 07.09.2018 15.11.2018
Ybarra, Рудольф Whittier Дипломированная медсестра (К) 07.09.2018 15.11.2018
Юкл, Ричард Лома Линда Врач (К) 07.09.2018 15.11.2018
Зимбельман, Дебора Раунд-Рок, Техас Дипломированная медсестра (К) 07.09.2018 15.11.2018
Кокс, Бенджамин Menifree Врач (А) * 05.12.2018 29.01.2019
Гариб-Данеш, Бахар Резеда Мануальный терапевт (А) * 05.12.2018 29.01.2019
Хант, Тимоти Торранс Врач (А) * 05.12.2018 Обжаловано 23.01.2019
Папа, Лорен Ван Nuys Мануальный терапевт (А) * 05.12.2018 29.01.2019
Терли, Пол Гранада-Хиллз Владелец бизнеса (А) * 22.01.2019 25.02.2019
Гомес, Франциско Ван Найс Владелец бизнеса (А) * 23.01.2019 25.02.2019
Реманн, Анджела Северный Голливуд Владелец бизнеса (А) * 23.01.2019 25.02.2019
Уорбриттон, Джон III Окленд Врач (А) * 24.01.2019 06.01.2020
Риос, Томас Гонолулу, Hi Врач (A) * и (B) 24.01.2019 25.02.2019
Лонг, Иосиф Pacifica Врач (A) * и (C) 24.01.2019 25.02.2019
Capen, Daniel Lawndale Врач (А) * 15.02.2019 Обжаловано 24.06.2019
Генри, Майкл Сакраменто Врач (А) * 15.02.2019 Обжаловано 25.04.2019
Стэнтон, Пол Яблочная долина Врач (А) * 15.02.2019 12.04.2019
Фишман, Брюс Энсино Врач (А) * 19.04.2018 Обжаловано 27.08.2020
Аачи, Венкат Саратога Врач (А) * 28.05.2019 28.06.2019
Колта, Мина Ранчо Кукамонга Аптекарь (А) * 28.05.2019 28.06.2019
Таубер, Якоб Беверли-Хиллз Врач (А) * 28.05.2019 28.06.2019
Аллен, Келли Visalia Медсестра (К) 26.06.2019 29.07.2019
Белла, Мишель Хендерсон, NV Медсестра (К) 26.06.2019 29.07.2019
Сея, Минди Ковина Техник в аптеке (К) 26.06.2019 29.07.2019
Коглан, Патрисия Лос-Анджелес Врач (К) 26.06.2019 29.07.2019
Каммингс, Челси Честер Техник в аптеке (К) 26.06.2019 29.07.2019
Грант, Джон Парк Фрейзера Врач (К) 26.06.2019 29.07.2019
Гризес, Джеймс Арройо Гранде Врач (К) 26.06.2019 29.07.2019
Гупта, Мадхусудхан Палм-Спрингс Врач (К) 26.06.2019 29.07.2019
Хендерсон III, Гарри Ла Меса Врач (К) 26.06.2019 29.07.2019
Херватт, Кэтлин Невада-Сити Психолог (К) 26.06.2019 29.07.2019
Джонсон, Дэвид Корона Врач (К) 26.06.2019 29.07.2019
Кеннеди, Уильям Торранс Врач (К) 26.06.2019 29.07.2019
Рыцарь, Лин Hayward Медсестра (К) 26.06.2019 29.07.2019
Макшерри, Дарси Хлодвиг Медсестра (К) 26.06.2019 29.07.2019
Райгоза, Альфонсо Блумингтон Переводчик (А) * 23.07.2019 20.09.2019
Чанг, Сукён Лос-Анджелес Психолог (К) 30.07.2019 18.10.2019
Аветисян, Анжела Глендейл Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Гуюмжян, Анаит Лос-Анджелес Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Хендерсон, Гэри Sheridan, OR Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Канакесваран, Канагасабай Ломпок Врач (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Мэннинг, Ральф Лос-Анджелес Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Матосян, Айк Панорама города Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Матосян, Минас Энсино Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Мелендес, Хосе Лонг-Бич Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Черногория, Мариса West Hills Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Пикард, Жан Ньюпорт-Бич Деловой человек (А) * 13.09.2019 16.10.2019
Schmuel, Schlomo Лос-Анджелес Врач (А) * 13.09.2019 Обжаловано 25.11.2019
Мур-Девейн, Шеннон Дауни Деловой человек (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Агбу, Чарльз Ломпок Деловой человек (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Anieze-Smith, Queen Вудленд Хиллз Деловой человек (А) * 18.10.2019 Обжаловано 30.01.2020
Белчер, Григорий Los Gatos Врач (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Глейзер, Роберт Беверли-Хиллз Врач (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Кансилия, Дирк Шайенн, Вайоминг Мануальный терапевт (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Минасян, Ашот Северный Голливуд Деловой человек (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Мнацаканян, Вардан Montrose Деловой человек (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Пангелинан, Джон Вилла Парк Деловой человек (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Пена, Джонатан Hacienda Heights Деловой человек (А) * 18.10.2019 27.11.2019
Бек, Джон Палмдейл Врач (К) 15.11.2019 06.01.2020
Канедо, Джеймс Хантингтон-Бич Деловой человек (А) * 21.11.2019 06.01.2020
Рэндалл, Пол Ричард Гавайские сады Поставщик медицинских услуг (А) * 06.10.2017 06.11.2017
Allmond Jr., Bayard W Беркли Врач (К) 27.01.2020 03.08.2020
Аннабель, Роджер Чино Хиллз Врач (К) 27.01.2020 03.08.2020
Голден, Candyce Lynne Alturas Дипломированная медсестра (К) 27.01.2020 10.11.2020
Леон, Джессика Линн Sanger Дипломированная медсестра (К) 27.01.2020 03.08.2020
Луу, Трами Сьюзан Тхи Бейкерсфилд Врач (К) 27.01.2020 03.08.2020
McStravick, Katherine A Ричмонд дипломированная медсестра / медсестра общественного здравоохранения (К) 27.01.2020 03.08.2020
Меллотт, Дэвид Майкл Карловы Вары Дипломированная медсестра (К) 27.01.2020 03.08.2020

Пружины подвески — Военные пружины подвески

Coiling Technologies Inc. проектирует и разрабатывает пружины подвески по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями.

Наши инженеры тесно сотрудничают с вами, чтобы сконфигурировать и создать индивидуальные пружины подвески, которые точно соответствуют вашим спецификациям.Пружины подвески в основном изготавливаются из проволоки из сплава хрома и кремния (CrSi) высокого класса прочности. Это идеальный материал для обеспечения максимально легкой пружины при использовании углеродистой стали. Тем не менее, существует множество сплавов, доступных для изготовления нестандартной пружины подвески, включая титан, если вы ищете самую легкую из возможных пружин.

Пружина подвески для автомобилей

Пружины подвески — ключевой компонент динамических характеристик вашего автомобиля; они могут быть разработаны для улучшения управляемости и качества езды, а также повышения производительности и безопасности.Наши нестандартные пружины подвески могут быть изготовлены для широкого спектра автомобильных рынков:

Высокопроизводительные гоночные автомобили и грузовики: Среди наших клиентов — бывшие победители Baja 500 и Baja 1000, а также некоторые из самых уважаемых поставщиков в гоночной индустрии.

Военный: Мы производим пружины подвески для многих правительственных и военных транспортных средств США, в том числе комплектов брони HMMWV (Hummer) и транспортных средств MRAP (защита от мин и засад).

Jeep and Trucks : Мы производим пружины подвески для подъемных подвесок для тяжелых и внедорожных транспортных средств.

Коммунальные машины (UTV): Мы производим пружины подвески по индивидуальному заказу для этого популярного и растущего рынка.

Мотоциклы: Мы разрабатываем индивидуальные пружины подвески как для мотокросса, так и для шоссейных велосипедов.

OEMs : Мы можем разработать и изготовить пружины подвески по индивидуальному заказу для ограниченного производства и небольших нишевых автомобилей.

Нестандартные размеры пружин подвески

Наши специалисты могут сконфигурировать и изготовить индивидуальные пружины подвески в соответствии с вашими точными спецификациями — от небольших пружин для использования в более легких UTV и спортивных автомобилях до пружин для экстремальных нагрузок, предназначенных для аварийных и военных транспортных средств.Мы можем изготовить пружины подвески практически любой конфигурации:

Технические характеристики Пружины подвески
Диаметр материала

От 0,093 дюйма до 2,50 дюйма

(2,40 — 63,50 мм)

Максимальный наружный диаметр

23,5 дюйма (600 мм)

Максимальная длина

72 дюйма (1830 мм)

Типы концов

Квадратная, шлифованная, тупой конец, уменьшенные концы (с косичкой)

Формы

Квадратная, цилиндрическая, коническая, песочная и прямая

Материалы пружин подвески

Coiling Technologies использует только лучшее сырье по всему миру для производства наших пружин подвески по индивидуальному заказу.Используемые нами материалы соответствуют — и почти всегда — превышают стандарты OEM. Мы предлагаем широкий выбор материалов для обеспечения наилучшей пружины для конкретного применения.

Высокопрочные углеродные сплавы: Обеспечивает лучшие механические свойства и прочность на разрыв, чем низкоуглеродистая сталь. Эти сплавы обладают высокой твердостью и прочностью, но при этом сохраняют свою пластичность благодаря процессу индукционного отпуска. Эти материалы используются для пружин, для которых не требуется максимально легкий вес, и когда речь идет о стоимости.Эти материалы подпадают под действие стандартов ASTM A229 и UNS K08500 для проволоки из высокоуглеродистых сплавов. Обычно предел прочности материала составляет менее 235 фунтов на квадратный дюйм.

Хром-кремниевая сталь: Обладает высокими прочностными характеристиками при растяжении по сравнению с большинством суперсплавов и устойчивостью к температурам 400 F, что делает его идеальным для пружин, используемых в высокопроизводительных транспортных средствах, таких как гоночные автомобили. Эти сплавы подпадают под марки ASTM A401 и ASTM A 1000 и SAE 9250 и SAE 9254, BIS 685 A57, DIN 54SiCr6, EN 1.7102 и JIS SUP12. Свойства индукционного отпуска обеспечивают высокую твердость по сравнению с обычными высокоуглеродистыми сталями. При правильной конструкции хромированные кремниевые пружины с высоким пределом прочности могут приблизиться к уменьшению массы пружины из титанового сплава. Основная причина этого заключается в том, что предел прочности материала может превышать 300 фунтов на квадратный дюйм и при этом обеспечивать пластичность, необходимую для превосходных усталостных характеристик. Ограничивающим фактором является ограничение размеров материала до менее 0,812 дюйма (20,6 мм)

5160 Легированная сталь: Обеспечивает выдающуюся ударную вязкость, хорошую пластичность и хорошее сопротивление усталости при использовании материалов большего диаметра, превышающего 1.00 ”(25 мм). Этот сплав подпадает под ASTM A689, ASTM A29 и ASTM A304, DIN 55Cr3, EN 1.7176 и JIS SUP9. Чаще всего используется для тяжелых пружин в подвеске больших транспортных средств, таких как подъемники грузовых автомобилей, а также в коммерческих или военных транспортных средствах.

6150 Хромованадиевая легированная сталь: Обеспечивает превосходную вязкость, огромную пластичность, обеспечивая превосходную усталостную прочность при работе с материалами большего диаметра, превышающими 0,75 дюйма (19 мм). ASTM A108, ASTM A331, BS 735A50, DIN 50CrV4, EN1.Спецификации 8159 и JIS SUP10 являются общими для этого сплава. Наиболее распространенное применение в автомобильной промышленности — это приложения с высокой динамической нагрузкой на пружины в подвеске больших транспортных средств, таких как подъемники грузовых автомобилей, а также в коммерческих или военных приложениях.

Титан: Ti — это экзотический сплав без железа, который обычно используется для изготовления пружин в высокопроизводительных гоночных автомобилях. Он имеет высокое отношение прочности к весу, а его плотность составляет 56% от высокоуглеродистой стали. Он обладает высокой устойчивостью к коррозии и повышенным температурам, превышающим 600 F.Прочный, легкий и долговечный вариант для приложений, требующих малой массы и высокой прочности. Наиболее распространенными марками для использования в суспензиях являются ASTM Grade 5, Ti-6Al-4V, AMS 4928, UNS R56401. Однако это, как правило, более низкая прочность, одна из наиболее распространенных марок титана, поэтому она широко используется в коммерческих целях. Сплавы Beta C обладают более высокой прочностью и характеристиками, но менее распространены на рынке, но имеют на 15-20% более высокую прочность на разрыв, чем более распространенный сплав 5-го класса. Характеристики сплава Beta: 15V-3Cr-3Al-3Sn и AMS 4914.Способность к растяжению достигает 210 Ksi для пружин. Важный аспект, который следует учитывать при выборе титанового материала, заключается в том, что диаметр проволоки должен быть значительно больше, чем у стали, поскольку модуль жесткости почти в два раза меньше значения для углеродистой стали (5,6×10 6 фунтов на квадратный дюйм против 11,5×10 6 фунтов на квадратный дюйм). Однако более низкий модуль упругости также диктует, что в титановой пружине будет меньше активных витков по сравнению с эквивалентной стальной пружиной. Самый большой недостаток титана — доступность материала, и его стоимость обычно в 10-50 раз превышает стоимость стальной пружины.

Изготовитель винтовой пружины на заказ

Coiling Technologies Inc. обладает техническими знаниями, отраслевым опытом и производственными возможностями, чтобы удовлетворить ваши потребности в пружинах подвески.

 • Сертифицированный ISO 9001-2015 производитель малых или больших винтовых пружин, пружин сжатия, пружин растяжения, пружин подвески, волновых пружин и пружин кручения
 • Более 45 лет опыта в производстве пружин
 • Передовые технологии и эффективные методы производства для сокращения сроков производства и повышения стабильности продукта
 • Возможности для доставки заказов любого размера с нашего предприятия площадью 110000 квадратных футов в Хьюстоне, штат Техас, от пробных серий до крупносерийных заказов
 • On-site Coiling Technologies имеет и другие возможности, которые включают термообработку, порошковое покрытие, специальные покрытия, контроль магнитных частиц, дробеструйное упрочнение, циклические испытания, штамповку и изготовление проволоки.

Coiling Technologies проектирует и разрабатывает пружины подвески по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями. Наши инженеры работают в тесном сотрудничестве с вами, чтобы сконфигурировать и создать индивидуальные пружины подвески, которые точно соответствуют вашим спецификациям. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену!

Промышленный подвесной светильник и промышленный подвесной светильник

Промышленная люстра является частью этих светильников для внутреннего освещения, пользующихся большим успехом в последние годы.Сам по себе декоративный элемент, универсальный, красивый, как и любое промышленное освещение, он легко находит свое место, позволяя вам персонализировать комнату по вашему выбору, придав ей дух чердака.

Можно ли создать современную уютную атмосферу с помощью индустриальной люстры?

На первый взгляд промышленный дизайн может показаться грубоватым, слишком простоватым, создать впечатление, что он не завершен, но в этом вы ошибаетесь! Этот стиль прекрасно сочетает благородных и современных материалов, таких как сталь, дерево и металл.

Качество, элегантность, прочность, дизайн, промышленная подвеска — это квинтэссенция красоты, с чистыми линиями, сублимированной и аккуратной отделкой , , но также стойкой к любым испытаниям.

Промышленное освещение — это плавное сочетание кривых и геометрических форм, которые естественным образом находят свое место в дизайне интерьера. Если вы ищете потолочный светильник, способный создать уютную и современную атмосферу в любой комнате вашего дома, то вы находитесь в нужном разделе нашего интернет-магазина!

Можно ли поставить на кухню подвес в индустриальном стиле?

В целом свет производственный идет во все комнаты дома .Универсальный, его можно закрепить также в офисе, гостиной или даже в длинном коридоре.

Особое упоминание о подвесе для кухни . Его большой диаметр обеспечивает равномерное освещение и в то же время мягкий.

Какие лампы использовать с осветительными приборами промышленного типа?

Рассмотрите возможность использования светодиодной лампы для максимального освещения, сэкономив на счетах за электроэнергию . Помните, что эта технология признана и ценится за ее долговечность и экологические преимущества.

Например, светодиодная лампа способна прослужить до 60 000 часов по сравнению с 1 500 часами для стандартной лампы. Что, если бы мы сказали вам, что ваш промышленный светодиодный светильник можно использовать постоянно в течение 7 лет без замены?

Чтобы оставаться в духе индустриальности, выберите лампочек в винтажном стиле . Глобус, светодиодный колпачок, лампочки без глобуса, пламя, ромбовидная — выберите модель, которая украсит вашу промышленную люстру, в нашем интернет-магазине всего за несколько кликов.

Как починить промышленную лампу?

Нет ничего проще, если у вас хорошее знание DIY и электричества. В противном случае мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к сертифицированному специалисту.

Возвращаясь к установке люстры в индустриальном стиле, легкой и прочной, она быстро и легко крепится к потолку .

После прикрепления просто регулярно очищайте его мягкой тканью, чтобы сохранить поверхность.

Какие бывают стили промышленного подвесного освещения?

Сегодня существует множество стилей, каждый из которых обладает своим уникальным характером .Выбирайте понравившуюся модель по цвету, форме, материалу. Некоторые образцы дизайна вы найдете в Côté Lumière:

— Промышленная подвеска с металлической решеткой;

— С цепями;

— Кластерный;

— из металла с медным покрытием;

— Подвеска из индустриальной древесины;

— И т. Д.

На какой высоте крепить промышленную подвеску в стиле лофт?

Рекомендуем крепить промышленные подвесы на расстоянии не менее 2 метров от земли.Такая высота идеально подходит для облегчения прохождения людей, например, в гостиной или коридоре вашего дома.

В столовой, если вы хотите осветить стол, за которым вы обедаете, закрепите подвес над глазами, а точнее, оставив минимум 80 см между поверхностью стола и нижним краем шторы. .

Если вы хотите осветить прикроватный столик или выделить декоративный элемент на потолке, вам решать, какая идеальная высота .

Свяжитесь с нами, чтобы выбрать подвесной светильник в индустриальном стиле!

Покупка промышленной люстры может быть пугающей, особенно если это покупка в Интернете. Чтобы получить успешный опыт от начала до конца, рассчитывайте на всю команду Côté Lumière! Мы ответим на все ваши вопросы до, во время и после покупки в нашем интернет-магазине. Два способа быстро связаться с нами: по телефону или по электронной почте, через контактную форму, встроенную в наш сайт.

Анализ промышленной суспензии кристаллов субтилизина Bacillus lentus методом порошковой дифракции: мощный инструмент контроля качества

Микрокристаллическую суспензию субтилизина Bacillus lentus (Savinase), полученную в ходе промышленного крупномасштабного производства, анализировали с помощью дифракции рентгеновских лучей на порошке (XRPD) и дифракции рентгеновских лучей на монокристаллах (MX).XRPD установил, что объемный образец микрокристаллов, представляющий всю производственную суспензию, соответствует пространственной группе P212121 с параметрами элементарной ячейки a = 47,65, b = 62,43, c = 75,74 Å, что эквивалентно параметрам для известной орторомбической кристаллической формы (запись PDB 1ndq ). MX с использованием синхротронных пучков в алмазном источнике света с размерами пучка 20 × 20 мкм впоследствии использовался для изучения самых крупных кристаллов, присутствующих в суспензии, при этом дифракционные данные собирались от двух монокристаллов (∼20 × 20 × 60 мкм) с разрешением из 1.40 и 1,57 Å соответственно. Обе структуры также принадлежали к пространственной группе P2 (1) 2 (1) 2 (1), но сильно отличались от доминирующей формы, идентифицированной XRPD, с параметрами элементарной ячейки a = 53,04, b = 57,55, c = 71,37 Å и a = 52,72, b = 57,13, c = 65,86 Å, соответственно, и уточнены до R = 10,8% и Rfree = 15,5% и до R = 14,1% и Rfree = 18,0% соответственно. Они также отличаются от любых форм, ранее представленных в PDB. Эксперимент по контролируемой кристаллизации с высокоочищенным образцом савиназы позволил вырастить монокристаллы формы, идентифицированной с помощью XRPD; их структура была решена и уточнена с разрешением 1.17 Å с R 9,2% и Rfree 11,8%. Таким образом, в производственной суспензии присутствует по меньшей мере три полиморфа, хотя и преобладают микрокристаллы, подобные 1ndq. Показано, как эти два метода могут предоставить бесценную и дополнительную информацию для такой приостановки производства, и предлагается, чтобы XRPD стал отличным инструментом контроля качества для таких суспензий.

Ключевые слова: Савинасе; кристаллические контакты; кристаллическая упаковка; микрокристаллическая суспензия; белковые полиморфы; дифракция на порошке белков; контроль качества; монокристаллический анализ.

Пероральные растворы и суспензии (8/94)

РУКОВОДСТВО ПО ОСМОТРАМ УСТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПОДВЕСКИ

Примечание. Этот документ является справочным материалом для исследователей и другого персонала FDA. Этот документ не связывает FDA и не предоставляет никаких прав, привилегий, льгот или иммунитетов любому лицу (лицам).

I. ВВЕДЕНИЕ

Производство и контроль пероральных растворов и пероральных суспензий представляют некоторые проблемы для промышленности. Хотя проблемы биоэквивалентности минимальны (за исключением антисептических продуктов, таких как суспензия фенитоина), есть и другие проблемы, которые привели к отзыву. К ним относятся микробиологические проблемы, проблемы с активностью и стабильностью. Кроме того, поскольку население, использующее эти пероральные лекарственные формы, включает новорожденных, педиатров и гериатров, которые могут быть не в состоянии принимать пероральные твердые лекарственные формы и могут быть скомпрометированы, дефектные лекарственные формы могут представлять больший риск из-за того, что население получает дозу.Таким образом, в этом руководстве будут рассмотрены некоторые из значительных потенциальных проблемных областей и даны указания исследователю при проведении инспекции.

II. ОБЪЕКТЫ

Дизайн помещений в значительной степени зависит от типа производимой продукции и возможности перекрестного и микробиологического заражения. Например, оборудование, используемое для производства безрецептурных пероральных продуктов, может не требовать выделения, которое потребовалось бы для стероидного или сульфамидного продукта.

Изучите производимые продукты и процедуры, используемые фирмой для изоляции процессов, чтобы минимизировать загрязнение. Наблюдайте за добавлением лекарственного вещества и порошкообразных вспомогательных веществ в производственные сосуды, чтобы определить, образуется ли во время операций пыль. Наблюдайте за системами и эффективностью системы пылеудаления.

Фирменная система HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) также может гарантировать покрытие, особенно там, где обрабатываются сильнодействующие или высокочувствительные препараты.Некоторые производители рециркулируют воздух без надлежащей фильтрации. Если воздух рециркулируется, изучите данные фирмы, которые демонстрируют эффективность фильтрации воздуха, такие как отбор проб с поверхности и / или воздуха.

III. ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование должно быть санитарного исполнения. Сюда входят санитарные насосы, клапаны, расходомеры и другое оборудование, которое можно легко дезинфицировать. Шаровые краны, сальники в насосах и карманы расходомеров были определены как источники загрязнения.

Для облегчения очистки и дезинфекции производственные линии и линии розлива должны быть обозначены и подробно описаны в чертежах и СОП. В некоторых случаях источником загрязнения были длинные линии доставки между производственными участками и участками розлива. Кроме того, у многих производителей были обнаружены недостатки в СОП, особенно в отношении ограничений по времени между партиями и для очистки. Изучите СОП по очистке, включая чертежи и данные валидации в отношении очистки и санитарной обработки.

Оборудование, используемое для дозирования и смешивания пероральных растворов и суспензий, относительно простое. Как правило, эти продукты производятся на основе веса с дозирующим резервуаром на тензодатчиках, так что конечный Q.S. можно изготовить на развес. Объемные средства, такие как использование щупа для измерения уровня или линии на резервуаре, оказались неточными.

В большинстве случаев производители анализируют образцы нерасфасованного раствора или суспензии перед заполнением. Значительно большая вариативность была обнаружена для партий, которые были произведены объемным, а не весовым способом.Например, одному производителю пришлось скорректировать примерно 8% партий, произведенных после окончательного контроля качества. из-за несоблюдения спецификации потенции. К сожалению, производитель полагался исключительно на объемный анализ. После корректировки активности на основе анализа партии иногда не соответствовали спецификации из-за аналитических ошибок.

Конструкция дозирующего резервуара с учетом расположения нижнего напорного клапана также вызвала проблемы.В идеале нижний выпускной клапан находится заподлицо с дном резервуара. В некоторых случаях клапаны, включая нежелательные шаровые клапаны, оказывались на несколько дюймов до фута ниже дна резервуара. В других случаях лекарственное средство или консервант не растворялись полностью и лежали в «мертвой ноге» под резервуаром, причем исходные образцы оказывались неэффективными. Для изготовления суспензий клапаны должны быть заподлицо. Осмотрите и понаблюдайте за дозирующим оборудованием и линиями передачи.

Что касается линий передачи, то они, как правило, жесткие, их легко чистить и дезинфицировать.В некоторых случаях производители использовали гибкие шланги для передачи продукта. Нет ничего необычного в том, что гибкие шланги лежат на полу, что значительно увеличивает вероятность загрязнения. Такое загрязнение может происходить из-за того, что операторы поднимают или перемещают шланги и, возможно, даже помещают их в перегрузочные или дозирующие резервуары после того, как они лежали на полу. Также рекомендуется хранить шланги таким образом, чтобы они могли стекать, а не свертываться в спираль, что может привести к накоплению влаги и стать потенциальным источником микробного загрязнения.Соблюдайте производственные площади и методы оператора, особенно при использовании гибких шланговых соединений.

Другая распространенная проблема возникает при использовании коллектора или общих соединений, особенно в резервуарах для подачи воды, премикса или сырья. Было показано, что такие общие соединения являются источником загрязнения.

IV. СЫРЬЕ

Физические характеристики, в частности размер частиц лекарственного вещества, очень важны для суспензий.Как и в случае продуктов для местного применения, в которых лекарство находится в суспензии, частицы обычно от очень мелких до микронизированных (менее 25 микрон). Для лекарственных форм сиропов, эликсиров или растворов, в которых нет ничего суспендированного, размер частиц и физические характеристики сырья не так важны. Однако они могут влиять на скорость растворения такого сырья в процессе производства. Сырье с более мелким размером частиц может растворяться быстрее, чем сырье с более крупным размером частиц, когда продукт смешивается.

Примеры некоторых пероральных суспензий, в которых важна конкретная и четко определенная спецификация размера частиц для лекарственного вещества, включают суспензию фенитоина, суспензию карбамазепина, суспензию триметоприма и сульфаметоксазола и суспензию гидрокортизона. Ознакомьтесь с физическими характеристиками любого лекарственного вещества, которое находится во взвешенном состоянии в лекарственной форме.

V. СОСТАВ

В дополнение к определению окончательного объема (Q.S.), как обсуждалось ранее, существуют микробиологические проблемы. Для пероральных суспензий существует дополнительная проблема с однородностью, особенно из-за возможности расслоения во время производства и хранения основной суспензии, во время передачи на линию розлива и во время розлива. Изучите данные фирмы, которые поддерживают время хранения и операции передачи. Должны быть установлены процедуры и временные рамки для таких операций, чтобы устранить потенциальную сегрегацию или оседание, а также другие неожиданные эффекты, которые могут быть вызваны длительной выдержкой или перемешиванием.

Для пероральных растворов и суспензий количество и контроль температуры важны как с микробиологической точки зрения, так и с точки зрения эффективности. Для тех продуктов, для которых температура определена как критически важная часть работы, должна быть пересмотрена температурная документация фирмы, например, с помощью контрольных диаграмм.

Некоторые производители полагаются на нагрев во время приготовления смеси для контроля микробиологических уровней в продукте. Для таких продуктов добавление очищенной воды к конечному Q.S., партия и температура во время обработки должны быть пересмотрены.

Помимо лекарственных веществ, некоторые добавки, такие как парабены, плохо растворяются и требуют тепла. Контроль и обеспечение их растворения на стадии компаундирования должны быть пересмотрены. С точки зрения эффективности хранение продукта при высоких температурах может увеличить уровень продуктов разложения. Ограничения по хранению (время и температура) должны быть обоснованы фирмой и оценены во время вашего осмотра.

Есть также некоторые жидкости для перорального применения, которые чувствительны к кислороду и, как известно, разлагаются. Это особенно верно в отношении препаратов класса фенотиазина, таких как перфеназин и хлорпромазин. Производство таких продуктов может потребовать удаления кислорода, например, путем продувки азотом. Кроме того, такие продукты также могут потребовать хранения в герметичных резервуарах, а не в резервуарах с неплотными крышками. Следует пересмотреть направления производства этих продуктов.

VI.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО

Есть некоторые жидкости для перорального применения, микробиологические загрязнения которых могут представлять значительную опасность для здоровья. Например, некоторые пероральные жидкости, такие как суспензия нистатина, используются у младенцев и пациентов с ослабленным иммунитетом, и микробиологическое заражение организмами, такими как грамотрицательные организмы, нежелательно. Существуют и другие жидкие пероральные препараты, такие как антациды, в составе которых Pseudomonas sp. загрязнение также нежелательно. Для других пероральных жидкостей, таких как препараты от кашля, заражение Pseudomonas sp.может не представлять такой же опасности для здоровья. Очевидно, что заражение любого препарата грамотрицательными микроорганизмами нежелательно.

Помимо того, что конкретный загрязнитель является нежелательным, такое загрязнение может указывать на несовершенный процесс, а также на неадекватную систему консервантов. Наличие специфического вида Pseudomonas sp. может также указывать на то, что другие загрязнители растений или сырья могут выжить в процессе. Например, факт присутствия контаминанта Pseudomonas putida также может указывать на то, что Pseudomonas aeruginosa, аналогичный исходный организм, также может присутствовать.

Как в тематических руководствах, так и в руководствах по микробиологическому обследованию обсуждаются методы и ограничения микробиологического тестирования. Обсуждаемые аналогичные концепции микробиологического тестирования применимы к тестированию жидкостей для полости рта на микробиологическое загрязнение. Изучите микробиологические испытания сырья, включая очищенную воду, а также микробиологические испытания готовой продукции. Поскольку лаборатории FDA обычно используют более чувствительные методы тестирования, чем промышленные, рассмотрите возможность отбора проб любых пероральных жидкостей, в которых производители обнаружили микробиологические показатели, независимо от того, насколько низкими.Отправьте образцы для тестирования на наличие нежелательных микроорганизмов.

VII. ОСТАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА ОДНОРОДНОСТЬ

Жидкие продукты, в которых лекарство находится в суспензии (а не в растворе), представляют проблемы производителя и контроля.

Те жидкие продукты, в которых лекарство находится в суспензии (а не в растворе), представляют проблемы при производстве и контроле. В зависимости от вязкости многие суспензии требуют непрерывного или периодического перемешивания во время процесса наполнения.Если между резервуаром для хранения сыпучих материалов и разливочным оборудованием используются линии подачи, может произойти некоторая сегрегация, особенно если продукт не является вязким. Перед установкой разливочного оборудования ознакомьтесь с процедурами компании по розливу и схемами настройки линии.

Надлежащая производственная практика требует тестирования бутылок от начала, до середины и конца, чтобы убедиться, что сегрегация не произошла. Такие образцы не следует объединять.

Испытания суспензий в процессе производства могут также включать анализ образца из резервуара для сыпучих материалов.Однако более важным может быть испытание на вязкость.

VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Важные спецификации для производства всех растворов включают анализы и микробиологические пределы. Дополнительные важные характеристики суспензий включают размер частиц суспендированного лекарственного средства, вязкость, pH и, в некоторых случаях, растворение. Вязкость может быть важна с точки зрения обработки, чтобы минимизировать сегрегацию. Кроме того, было показано, что вязкость связана с биоэквивалентностью.pH также может иметь некоторое значение в отношении эффективности систем консервантов и может даже влиять на количество лекарства в растворе. Что касается растворения, существует по крайней мере три продукта, которые имеют спецификации растворения. Эти продукты включают суспензию фенитоина, суспензию карбамазепина и суспензию сульфаметоксазола и триметоприма. Размер частиц также важен, и на этом этапе может показаться, что любая суспензия должна иметь определенные спецификации размера частиц.Как и в случае с другими лекарственными формами, необходимо проанализировать исходные данные для поддержки спецификаций.

IX. ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА

Как и в случае с другими продуктами, объем данных, необходимых для поддержки производственного процесса, будет варьироваться от продукта к продукту. При разработке (данных) должны быть определены критические фазы операции, включая заранее определенные спецификации, которые следует контролировать во время валидации процесса.

Например, для растворов ключевые аспекты, которые следует рассмотреть во время валидации, включают уверенность в том, что лекарственная субстанция и консерванты растворены.Следует измерить такие параметры, как тепло и время. Кроме того, анализ массы раствора в процессе и / или после смешивания в соответствии с заданными пределами также является важным аспектом валидации процесса. Для растворов, чувствительных к кислороду и / или свету, важным тестом может быть уровень растворенного кислорода. Опять же, данные разработки и протокол должны указывать ограничения. Изучите данные разработки и / или документацию фирмы на предмет обоснования процесса.

Как уже говорилось, изготовление суспензий создает дополнительные проблемы, особенно в области однородности.Опять же, данные разработки должны были учитывать ключевые этапы компаундирования и наполнения, обеспечивающие единообразие. Протокол должен предусматривать ключевые испытания в процессе и готовой продукции, а также их спецификации. Для пероральных растворов исследования биоэквивалентности не всегда могут потребоваться. Однако пероральные суспензии, за возможным исключением некоторых антацидов, безрецептурных препаратов, обычно требуют биоэквивалентности или клинического исследования для демонстрации эффективности. Как и в случае с твердыми лекарственными формами для перорального применения, сравнение с биодобавкой является важной частью валидации процесса.

Изучите протокол фирмы и отчет о валидации процесса и, при необходимости, сравните данные для полномасштабных партий с биопарками, данными и производственными процессами.

X. УСТОЙЧИВОСТЬ

Одна из областей, в которой возник ряд проблем, включает обеспечение стабильности жидких продуктов для перорального применения в течение всего срока их годности. Например, было несколько отзывов о витаминах, содержащихся в жидких пероральных продуктах с фтором, из-за разложения витаминов.Лекарства из класса фенотиазинов, такие как перфеназин, хлорпромазин и прометазин, также показали нестабильность. Хорошая практика для этого класса лекарственных препаратов будет включать количественное определение как активного, так и первичного разлагателя. Производители лекарственных форм должны знать и иметь спецификации для первичного разлагателя. Изучите данные фирмы и данные валидации для методов, используемых для количественного определения как активного лекарственного средства, так и вещества, способствующего разложению.

Поскольку взаимодействие продуктов с системами укупорки возможно, жидкости и суспензии, подвергающиеся исследованиям на стабильность, следует хранить на боку или в перевернутом виде, чтобы определить, влияет ли контакт лекарственного препарата с системой укупорки на целостность продукта.

Потеря влаги, которая может привести к тому, что оставшееся содержимое станет сверхмощным, и микробиологическое загрязнение — это другие проблемы, связанные с неадекватными системами укупорки.

XI. УПАКОВКА

Проблемы с упаковкой пероральных жидкостей включают эффективность (наполнение) продуктов с разовой дозой, точную калибровку измерительных устройств, таких как капельницы, которые часто предоставляются. Фармакопея США не предусматривает испытаний на однородность доз для пероральных растворов. Таким образом, для продуктов в виде растворов с единичной дозой они должны соответствовать заявленным на этикетке пределах, описанным в USP.Изучите данные фирмы, чтобы убедиться в единообразии процедур заполнения и тестирования, чтобы убедиться, что образцы единичной дозы тестируются.

Другая проблема упаковки жидкостей для перорального применения — это отсутствие чистоты контейнеров перед наполнением. Волокна и даже насекомые были идентифицированы как мусор в контейнерах, особенно в пластиковых контейнерах, используемых для этих продуктов. Многие производители получают контейнеры в термоусадочной пленке, чтобы свести к минимуму загрязнение картонными коробками из ДВП. Многие производители используют сжатый воздух для очистки контейнеров.Иногда обнаруживается, что пары сжатого воздуха, такие как пары масла, создают проблемы. Ознакомьтесь с системами компании по очистке контейнеров.

Вернуться на: В начало страницы | Начало инспекции

Ассоциация временного приостановления регулирования Агентства по охране окружающей среды в связи с экономической жизнеспособностью промышленности и местным качеством воздуха в Калифорнии, США | Науки об окружающей среде Европа

Наше исследование направлено на обеспечение объективного анализа воздействия отмены нормативных требований Агентства по охране окружающей среды на экономическую жизнеспособность определенных отраслей и качество местного воздуха.Тест коэффициента корреляции, проведенный для общего числа безработных и местных уровней PM 2,5 , показал, что общее количество безработных и качество местного воздуха были обратно пропорциональны (Таблица 1). Мы использовали занятость в качестве показателя для оценки экономического здоровья отрасли и уровни PM 2,5 в качестве стандарта для измерения качества местного воздуха.

При определении того, повлияли ли откаты EPA на экономическую жизнеспособность определенных отраслей, мы обнаружили, что связь между откатами EPA и экономическим здоровьем регулируемой отрасли значительно различается: некоторые отрасли финансово находятся в худшем положении, а другие — после откаты.Мы классифицировали данные о занятости до 31 марта 2020 года как данные до закрытия и отката. Данные после 1 апреля 2020 г. были классифицированы как данные после выключения и после отката, поскольку откаты и выключение происходили примерно в одно и то же время. Когда данные до и после останова и данные отката для каждой отрасли вводились в двусторонний непарный t-тест, p-значения для контрольной, автомобильной, горнодобывающей, нефтяной и бумажной отраслей были статистически значимыми ( p <0,01 ) (Таблица 2). Благодаря t-тесту, проведенному в таблице 2, мы можем быть уверены, что значения занятости для этих отраслей после завершения работы и отката не похожи на значения до останова и отката.Для многих из этих отраслей, таких как автомобилестроение, нефтяная и бумажная промышленность, текущие значения занятости не вернулись к уровням, предшествующим останову и откату (рис. 4). При сравнении прогнозируемых значений занятости в мае 2020 года с зарегистрированными значениями занятости в январе 2020 года количество рабочих мест в нефтяной отрасли снизилось на 12,5%. Меморандум о занятости на ископаемом топливе, подписанный в августе 2020 года, поддерживает изображение на Рисунке 4 тенденции к снижению числа занятых в нефтяной отрасли в штате. Согласно меморандуму, в период с марта 2020 года по июль 2020 года Калифорния потеряла в общей сложности 5 349 рабочих мест в сфере ископаемого топлива - 14.Снижение на 7% [26]. На национальном уровне отрасль, производящая ископаемое топливо, потеряла 118 007 рабочих мест в период с марта 2020 года по июль 2020 года - сокращение занятости на 15,5% [26]. Кроме того, в этом отчете указано, что нефтяной сектор потерял большую часть рабочих в отрасли ископаемого топлива, причем большая часть потерь рабочих мест в нефтяной отрасли приходится на отдел добычи полезных ископаемых [26]. Это снижение можно объяснить тенденцией к снижению спроса на энергию, поскольку американцы предпочитают оставаться дома, а не в машине [26]. Даже после приостановки правоприменительных норм компании, работающие на ископаемом топливе, по-прежнему увольняли своих работников или увольняли их [26].Наши результаты и выводы меморандума показывают, что приостановление агентством принудительных мер не связано с экономическим здоровьем нефтяной отрасли в период экономического кризиса, связанного с COVID-19. Кроме того, меморандум придает дополнительную достоверность нашему исследованию. Поскольку в Калифорнии и США произошло аналогичное процентное сокращение использования ископаемого топлива, Калифорния выступает в качестве эффективного индикатора общенациональных тенденций с марта 2020 года по июль 2020 года.

С другой стороны, показатели занятости в горнодобывающей промышленности вернулись и превысили показатели до закрытия и уровни до отката, что указывает на то, что его экономическая жизнеспособность в настоящее время выше, чем в начале года.С другой стороны, в других отраслях, таких как строительство и деревообработка, р-значения не были статистически значимыми ( p > 0,05) (таблица 2). Эти статистически незначимые p-значения могут быть связаны со стабильностью рабочей силы в этих отраслях. Например, в таких отраслях, как строительство, как правило, используются временные работники, которые в 2014 году составляли 15,5% работников строительной отрасли [10]. Это упростило компаниям возможность быстрой корректировки своей рабочей силы [10], что потенциально облегчило быстрое восстановление во время остановки системы.

Чтобы создать более богатый набор данных, мы прогнозировали значения занятости на еженедельной основе для регулируемых отраслей. Алгоритм полиномиальной регрессии подобрал функцию четвертой степени для каждого значения занятости в лечебной отрасли. Любой другой тип функции приведет к неточным прогнозам. Хотя таблица 7 показывает, что алгоритм полиномиальной регрессии может точно предсказать данные, дополнительные данные позволят алгоритму идентифицировать более сильные корреляции с данными и, таким образом, повысить точность алгоритма.

Таблица 7 Точность алгоритма полиномиальной регрессии для шести обрабатывающих производств

В целом результаты, представленные на рис. 4 и в таблице 2, показывают, что в большинстве отраслей дела идут хуже после останова и отката. Качественный анализ рис. 4 показывает, что откаты не могут быть связаны с увеличением экономической жизнеспособности для всех отраслей, даже для нефтяной отрасли, которая отстаивала откаты. Чтобы количественно подтвердить это утверждение, можно провести парный t-тест, чтобы изучить различия между уровнями занятости в обрабатывающей промышленности и в контрольных отраслях.Нулевая гипотеза для этой процедуры должна учитывать различия между лечением и контролем при нормальных обстоятельствах. Нулевая гипотеза будет отличаться для каждой отрасли, и ее придется экстраполировать на основе средней разницы в производительности между каждой отраслью и исследуемой группой.

Наше исследование также было направлено на ответ на вопрос, связанный с окружающей средой: соответствовали ли эти откаты выполнению миссии агентства по защите окружающей среды или, точнее говоря, не оказывали негативного воздействия на окружающую среду? Чтобы ответить на этот вопрос, фокус исследования сместился с отраслевого на геолокационный.

Чтобы определить, были ли определенные отрасли связаны с уровнями PM 2,5 , мы сравнили весенние и летние данные 2019 года для пар лечение – контроль в двустороннем парном t-тесте и получили статистически значимые p-значения для Contra Costa – Sacramento пара ( p <0,005), но не для пары Напа-Саттер ( p > 0,05) (таблица 3), что указывает на то, что присутствие нефтеперерабатывающего завода может быть связано с уровнями PM 2,5 . Этот вывод подтверждается исследованием, проведенным Zhang et al.которые обнаружили, что без учета метеорологических факторов производство природного газа, промышленных котлов, руды, тракторов, ядерной энергии и локомотивов имеет наибольшую связь с концентрацией PM 2,5 в Китае [43]. Отчет Zhang et al. Также предполагает, что присутствие производственного сектора может быть связано с уровнями PM 2,5 . Используя данные DataUSA [12], таблица 8 показывает, что экономики Напы и Саттера не были так хорошо согласованы, как мы первоначально думали, что дает статистически не значимые p-значения ( p > 0.05) в таблице 3. Следовательно, мы не можем связать наличие производственного участка с уровнями PM 2,5 .

Таблица 8 Обзор концентрации профессий в отдельных округах Калифорнии

Чтобы определить, сильно ли различались уровни PM 2,5 после остановки и отката, данные весны 2019 года были сопоставлены с ежедневными данными весны 2020 года для каждого округа, что дало р-значения которые были статистически значимыми для Сакраменто ( p <0.01) (таблица 4). Этот результат потенциально указывает на то, что уровни PM 2,5 после выключения и откатов отличались от уровней до этого из-за блокировки состояния. P-значения для Contra Costa и Sutter не были статистически значимыми ( p > 0,05) (таблица 4), что указывает на то, что значения PM 2,5 после выключения и откатов статистически не отличались от предыдущих. Contra Costa имеет значительную нефтяную промышленность, в то время как ее контролирующее графство нет. Эти нефтеперерабатывающие заводы могут воспользоваться преимуществами нынешних правил EPA, что приведет к тому же уровню загрязнения, который будет произведен после остановки и отката.Напа испытано безрезультатно; использование еженедельной выборки не дало статистически значимого значения p ( p > 0,05), тогда как ежедневная выборка дала ( p <0,05) (Таблица 4). Ежедневная выборка данных может быть богаче и шумнее, чем еженедельная выборка данных, что вызывает такие вариации.

Чтобы определить, были ли уровни PM 2,5 для обработки и ее контрольного округа статистически разными после закрытия штата и отката EPA, данные весны 2020 года для каждой из пар обработка – контроль были введены в двустороннюю парную t — контрольная работа.Пара Напа – Саттер протестировала безрезультатно, поскольку еженедельные и ежедневные выборки данных давали разные p-значения. Пара Contra Costa – Sacramento дала статистически значимое значение p ( p <1,0 × 10 –6 ) (таблица 5). В то время как Contra Costa и Sacramento имели схожую экономику, Contra Costa имеет более высокую концентрацию предприятий по добыче ископаемого топлива, чем Sacramento (Таблица 8). Эти нефтеперерабатывающие заводы в Контра-Коста могли остаться в эксплуатации во время пандемии и продолжать выбрасывать ТЧ 2.5 , что является причиной статистической разницы в уровнях загрязнения между Контра-Коста и его контрольным округом.

Для исследования взаимосвязей, показанных на рис. 5, различия в загрязнении между парами «обработка – контроль» до и после блокировки и откатов сравнивались в двустороннем непарном t-тесте. Обе пары лечение – контроль были статистически значимыми ( p <0,05) (таблица 6). Поскольку все четыре округа пострадали от COVID-19, но испытали разную степень воздействия от отката в результате их экономики, определенные отрасли, в частности нефтеперерабатывающие заводы, могли воспользоваться приостановкой EPA, чтобы продолжать производить такое же количество загрязнения в течение долгого времени. государственная блокировка и откаты.

Результаты t-теста не связаны с сезонностью, поскольку данные весны и лета 2019 года сравнивались с данными весны и лета 2020 года. Поведение уровней PM 2,5 в 2020 году не всегда отражает исторические данные о загрязнении. На рис. 6 показано, что в некоторых округах, таких как Напа, в 2020 году по-прежнему наблюдался более высокий уровень загрязнения, чем в последнее десятилетие, несмотря на изоляцию штата Калифорния.

Рис. 6

Разница между средним уровнем PM 2,5 2009–2019 гг. И уровнем PM 2020 2.5 уровней для a Contra Costa, b Sacramento, c Napa и d Sutter

Хотя мы пытались устранить как можно больше скрытых переменных, сделав округа обработки и контроля похожими друг на друга, наша методология и результаты могут быть улучшены. Например, Контра Коста и Сакраменто могут находиться в одном и том же общем климате, но иметь разные микроклиматы [37], что может затем влиять на уровни загрязнения [33]. В то время как таблица 8 подтверждает наш вывод о том, что Contra Costa имеет нефтяную промышленность, а в Сакраменто ее нет, Напа и Саттер посвятили разное количество своего населения промышленности по добыче ископаемого топлива и строительству, отраслям, которые, как известно, увеличивают уровень загрязнения [14].Согласно таблице 8, производственный сектор Sutter почти равен производственному сектору Napa, а это означает, что его производственный сектор не был таким незначительным, как мы первоначально думали.

Можно сделать вывод, что Контра Коста и Сакраменто лучше, чем Напа и Саттер. Основываясь на Таблице 4, мы можем сделать вывод, что нефтяная промышленность могла производить одинаковые уровни загрязнения до и после остановки государства, возможно, в результате этих правил. Хотя у нас нет достаточных доказательств, чтобы сказать то же самое в отношении производственных секторов, важно отметить экологические последствия того, что может произойти, когда государственные ограничения будут сняты и такие отрасли, как нефтеперерабатывающие заводы, могут вернуться к нормальному уровню деятельности без наличие нормативов по ограничению выбросов.

Другое исследование, посвященное приостановке действия нормативных требований EPA, пришло к аналогичным выводам. После того, как агентство отказалось от принудительных мер, в округах с большим количеством объектов инвентаризации токсичных выбросов (TRI) наблюдалось увеличение загрязнения, в то время как в округах с меньшим количеством объектов TRI наблюдалось меньшее увеличение загрязнения [35].

Хотя в августе 2020 года приостановление действия регулирования EPA было отменено, мы не рекомендуем принимать подобное законодательство. Приостановка регулирования в Америке не была единичным инцидентом, поскольку многие страны по всему миру дерегулировали экологическую политику.Видя, что эти руководящие принципы не соответствуют экономическим ожиданиям руководителей нефтяных и производственных предприятий и ставят под угрозу здоровье окружающей среды, мы просим политиков поддерживать политику, которая способствует планированию, внедрению, обеспечению соблюдения или мониторингу загрязнения во время пандемии. Эта рекомендация подтверждается тематическим исследованием Дели, проведенным Национальной авиационной программой Индии. После изучения сельскохозяйственного сжигания — основного источника загрязнения воздуха в Дели — и наблюдения за значительным уменьшением первичных загрязнителей, но только умеренным уменьшением PM 2.5 исследователи рекомендовали выполнение комплексной программы по предотвращению, контролю и сокращению загрязнения [23].

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *